การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์โควิด-19 วันที่ 19-22 มกราคม 2564 และกิจกรรม Maker space (7)

โรงเรียนบ้านบางปิ้ง
23 / ม.ค. / 2564


การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (43)

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม
22 / ม.ค. / 2564


การจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) (30)

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)
22 / ม.ค. / 2564


การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์โควิด-19 วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 (16)

โรงเรียนบ้านบางปิ้ง
19 / ม.ค. / 2564


ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ระหว่างวันที่ 11-15 มกราคม 2564 (26)

โรงเรียนบ้านบางปิ้ง
16 / ม.ค. / 2564


การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (59)

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม
15 / ม.ค. / 2564


การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) (127)

โรงเรียนวัดใต้บ้านบ่อ
15 / ม.ค. / 2564


การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษา วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564 (20)

โรงเรียนบ้านบางปิ้ง
15 / ม.ค. / 2564


การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษา วันพุธ ที่ 13 มกราคม 2564 (20)

โรงเรียนบ้านบางปิ้ง
14 / ม.ค. / 2564


การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) สัปดาห์ที่ 4 (31)

โรงเรียนวัดหนองนกไข่
14 / ม.ค. / 2564