กิจกรรม “ วันแห่งความภาคภูมิใจ ” (24)

โรงเรียนวัดหนองนกไข่
13 / เม.ย. / 2564


กิจกรรม “ วันแห่งความภาคภูมิใจ ” (12)

โรงเรียนวัดหนองนกไข่
13 / เม.ย. / 2564


รับทุนสนับสนุนการศึกษาจากมูลนิธิ พล.อ.อ. สมบุญ – คุณหญิงนงเยาว์ ระหงษ์ (25)

โรงเรียนวัดหนองนกไข่
11 / เม.ย. / 2564


มอบเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน สำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (14)

โรงเรียนวัดหนองนกไข่
11 / เม.ย. / 2564


มอบเงินอุดหนุนยากจนพิเศษ กสศ. ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 (21)

โรงเรียนวัดหนองนกไข่
11 / เม.ย. / 2564


การประเมินห้องเรียนสวยสะอาด บรรยากาศวิชาการ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ของกลุ่มสหวิทยาเขตท่าจีน (16)

โรงเรียนวัดหนองนกไข่
11 / เม.ย. / 2564


การสอบวัดความสามารถขั้นพื้นฐานผู้เรียนระดับชาติ NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 (17)

โรงเรียนวัดหนองนกไข่
11 / เม.ย. / 2564


การประเมินวัดความสามารถการอ่านเขียน RT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (16)

โรงเรียนวัดหนองนกไข่
11 / เม.ย. / 2564


ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ปีการศึกษา 2564 (19)

โรงเรียนบ้านสวนหลวง
9 / เม.ย. / 2564


ผลการตรวจ COVID-19 (40)

โรงเรียนวัดบางยาง(บางยางพิทยาคาร)
2 / เม.ย. / 2564