[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
หน้าแรก|ภาพกิจกรรมโรงเรียน|สมัครสมาชิก|ผู้ดูแลระบบ


เรื่อง : เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ผู้เขียน : โรงเรียนทํานบแพ้ว
อังคาร ที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ.2565
เข้าชม : 71


 หัวข้อรายงาน     รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนทำนบแพ้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

ผู้รายงาน             นางสาวศิริวรรณ  จันทร์กระจ่าง

ปีการศึกษา          2563

 

บทคัดย่อ

 

การประเมินโครงการส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียน      ทำนบแพ้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ผู้รายงานใช้รูปแบบ              การประเมินโครงการของซิปป์ (CIPP Model) โดยมีวัตถุประสงค์ ได้แก่ 1) เพื่อประเมินด้านสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) ของโครงการส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนทำนบแพ้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 2) เพื่อประเมินด้านปัจจัยนำเข้า             (Input Evaluation) ของโครงการส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนทำนบแพ้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 3) เพื่อประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) ดำเนินงานของโครงการส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนทำนบแพ้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 4) เพื่อประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) ของโครงการส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนทำนบแพ้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  ผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนทำนบแพ้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ปีการศึกษา 2563 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ ประกอบด้วย 1) แบบประเมินโครงการส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนทำนบแพ้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จำนวน 4  ฉบับ  2)  แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจ จำนวน  2  ฉบับ 3) แบบสังเกตพฤติกรรม จำนวน 1 ฉบับ  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย (m) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (s) และค่าร้อยละ (%)

 

 

 

ผลการประเมิน พบว่า

1. การประเมินด้านสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) ของโครงการส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนทำนบแพ้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยรวมมีความจำเป็นในการดำเนินโครงการอยู่ในระดับมากที่สุด (m) = 4.72, (s). = .24)

2. การประเมินด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) ของโครงการส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนทำนบแพ้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยรวมมีความพร้อมในการดำเนินโครงการอยู่ในระดับมาก (m) = 4.44, (s)= .32)

3. การประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) ของโครงการส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนทำนบแพ้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยรวมมีการดำเนินการของกิจกรรมในโครงการอยู่ในระดับมาก (m) = 4.22, (s) = .30)

4. การประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) ของโครงการส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนทำนบแพ้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ได้แก่

4.1 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 มีความรู้ความเข้าใจ เรื่อง               การประกอบอาชีพ อยู่ในระดับมากที่สุด (คิดเป็นร้อยละ 80.83)

4.2 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 มีความรู้ความเข้าใจ เรื่อง การบริโภคอาหารมีคุณค่าตามหลักโภชนาการ ปลอดภัย อยู่ในระดับมากที่สุด (คิดเป็นร้อยละ 81.71)

4.3 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 มีพฤติกรรมการบริโภคอาหาร          ที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ อยู่ในระดับมากที่สุด (คิดเป็นร้อยละ 82.50)กิจกรรมโรงเรียน 5 อันดับล่าสุด

      โรงเรียนวัดบางปิ้ง จัดการประชุมผู้ปกครองเพื่อแจ้งนโยบายจัดการศึกษาปีการศึกษา 2565 20 / พ.ค. / 2565
      โรงเรียนวัดโรงเข้ได้ให้การต้อนรับการตรวจเยี่ยมจากท่าน ผอ.เขต 20 / พ.ค. / 2565
      การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 3 1 / พ.ค. / 2565
      การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (ฝาส้ม) นักเรียน อายุ 5-11 ปี ครั้งที่ 1 (รอบเก็บตก) 1 / พ.ค. / 2565
      นายชาติชาย ขันทำ ผอ.สพป.สมุทรสาคร เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านปลายคลองน้อย 21 / เม.ย. / 2565


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก