[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
หน้าแรก|ภาพกิจกรรมโรงเรียน|สมัครสมาชิก|ผู้ดูแลระบบ


เรื่อง : ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ระหว่างวันที่ 11-15 มกราคม 2564
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านบางปิ้ง
เสาร์ ที่ 16 เดือน มกราคม พ.ศ.2564
เข้าชม : 73


 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์โควิด-19 (ระหว่างวันที่ 11-15 มกราคม 2564)

        โรงเรียนบ้านบางปิ้งได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ตามนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ระหว่างวันที่ 11-15 มกราคม 2564  โดยมีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย อาทิ การจัดการเรียนการสอนผ่านโปรแกรม ZOOM , Face Time , Line , VDO , Google Form , การจัดการเรียนการสอนทางไกล (DLTV, DLIT)  และหนังสือเรียน/แบบฝึกหัด/ใบงานตามความพร้อมของนักเรียน โดยมีครูคอยให้คำปรึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับนักเรียนในรายวิชาต่าง ๆ

        ผลการดำเนินการ พบว่า นักเรียนที่สามารถติดต่อได้ ร้อยละ 96.03 และนักเรียนที่เข้าถึงเทคโนโลยี ร้อยละ 89.72  โดยมีครูประจำชั้นติดตามกระตุ้นนักเรียนให้เห็นถึงความสำคัญในการเรียนการสอนดังกล่าว

        ปัญหาและอุปสรรคที่พบ นักเรียน/ผู้ปกครองบางส่วนไม่มีอุปกรณ์ที่รองรับการใช้งานแอปพลิเคชัน ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่พร้อมกันการเรียนออนไลน์ ร้อยละ 10.28 นักเรียนขาดวินัยในการติดตามงาน ผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแลนักเรียน เนื่องจากต้องทำงาน         ผู้ปกครอง บางคนขาดความรู้ในด้านเทคโนโลยี และนักเรียนบางคน ไม่สามารถติดต่อได้ ร้อยละ 3.97

        แนวทางในการแก้ปัญหา ครูประจำชั้นปรับเปลี่ยนวิธีการติดตามงาน โดยให้นักเรียนที่พักอาศัยอยู่ใกล้เคียงกัน ติดตามงานและเรียนรู้ร่วมกัน ส่วนนักเรียนที่ไม่มีความพร้อมในการเรียนออนไลน์ให้มารับงานที่โรงเรียน และให้ส่งงานย้อนหลัง และครูประจำชั้นติดตามและกระตุ้นให้นักเรียนเห็นความสำคัญกับการส่งงานในเรื่องการเก็บคะแนนและการวัดผลประเมินผล

 กิจกรรมโรงเรียน 5 อันดับล่าสุด

      กิจกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน 4 / มี.ค. / 2564
      การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 3 / มี.ค. / 2564
      ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักเรียน ระดับ อนุบาล ประถมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนบ้านสวนหลวง(รัตนวิจิตรพิทยาคาร) ปีการศึกษา 2564 2 / มี.ค. / 2564
      ขอประชาสัมพันธ์การเปิดเรียนในสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 ของโรงเรียนบ้านสวนหลวง(รัตนวิจิตรพิทยาคาร) 2 / มี.ค. / 2564
      การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา COVID -19 1 / มี.ค. / 2564


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก