[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
หน้าแรก|ภาพกิจกรรมโรงเรียน|สมัครสมาชิก|ผู้ดูแลระบบ


ผู้เขียน : โรงเรียนวัดบางยาง(บางยางพิทยาคาร)
15 / ก.ค. / 2564
การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านปลายคลองน้อย
15 / ก.ค. / 2564
การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา COVID -19 วันที่ 14 ก.ค.64
การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา COVID -19 วันที่ 14 ก.ค.64 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดหนองนกไข่
14 / ก.ค. / 2564
การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ช่วงวันที่ 5 - 9 กรกฎาคม 2564
การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ช่วงวันที่ 5 - 9 กรกฎาคม 2564 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดบางยาง(บางยางพิทยาคาร)
12 / ก.ค. / 2564
การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา COVID -19
การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา COVID -19 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดบางยาง(บางยางพิทยาคาร)
9 / ก.ค. / 2564
การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา COVID -19
การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา COVID -19 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดบางยาง(บางยางพิทยาคาร)
7 / ก.ค. / 2564
การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา COVID -19
การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา COVID -19 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดหนองนกไข่
6 / ก.ค. / 2564
การจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019
การจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดหนองนกไข่
6 / ก.ค. / 2564
การจ่ายค่าเครื่องแบบ ค่าอาหารกลางวัน แจกนมกล่อง และใบงานแบบฝึกหัด
การจ่ายค่าเครื่องแบบ ค่าอาหารกลางวัน แจกนมกล่อง และใบงานแบบฝึกหัด อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านปลายคลองน้อย
6 / ก.ค. / 2564
การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา COVID -19
การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา COVID -19 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดบางยาง(บางยางพิทยาคาร)
6 / ก.ค. / 2564
การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา COVID -19
การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา COVID -19 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านคลองตัน
6 / ก.ค. / 2564
วารสารฉบับที่ 7/2564
กิจกรรมโรงเรียนระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2564 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านสวนหลวง
1 / ก.ค. / 2564
ประชุมผู้ปกครองออนไลน์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนบ้านสวนหลวง (รัตนวิจิตรพิทยาคาร) ประชุมผู้ปกครองออนไลน์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านบางปิ้ง
1 / ก.ค. / 2564
โรงเรียนบ้านบางปิ้งที่ได้รับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตประจำปี 2564
โรงเรียนบ้านบางปิ้งที่ได้รับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตประจำปี 2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านปลายคลองน้อย
30 / มิ.ย. / 2564
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในช่วงสถานการณ์โควิด 2019 โรงเรียนบ้านปลายคลองน้อย
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในช่วงสถานการณ์โควิด 2019 โรงเรียนบ้านปลายคลองน้อย อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านบางปิ้ง
30 / มิ.ย. / 2564
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์โควิด-19
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ระหว่างวันที่ 21-26 มิถุนายน 2564 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านคลองตัน
29 / มิ.ย. / 2564
วารสารฉบับที่ 6/2564
กิจกรรมโรงเรียนระหว่างวันที่ 21-27 มิถุนายน 2564 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดบางยาง(บางยางพิทยาคาร)
28 / มิ.ย. / 2564
วันต่อต้านยาเสพติดโลก
วันต่อต้านยาเสพติดโลก อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านบางปิ้ง
28 / มิ.ย. / 2564
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในช่วงสถานการณ์โควิด 2019
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในช่วงสถานการณ์โควิด 2019 ระหวา่งวันที่ 14-19 มิถุนายน 2564 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านบางปิ้ง
28 / มิ.ย. / 2564
กิจกรรมนิเทศการจัดการเรียนการสอน (ONLINE / ON SITE) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ประจำเดือนมิถุนายน
กิจกรรมนิเทศการจัดการเรียนการสอน (ONLINE / ON SITE) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ประจำเดือนมิถุนายน อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านบางปิ้ง
28 / มิ.ย. / 2564
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด อ่านต่อ...

กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/54 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>