Topic ประกวดราคาจ้างงบลงทุนสิ่งก่อสร้างอาคารเรียน (อ่าน 2)
  โรงเรียนวัดหนองนกไข่ (25 May 2020)

Topic ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน (อ่าน 28)
  โรงเรียนบ้านวังจรเข้ (10 Mar 2020)

Topic ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู ๒๐๕/๒๖ โรงเรียนวัดเกาะ (อ่าน 13)
  โรงเรียนวัดเกาะ (28 Feb 2020)

Topic ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างบ้านพักครู 205/26 (อ่าน 8)
  โรงเรียนบ้านปลายคลองน้อย (27 Feb 2020)

Topic ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างบ้านพักครู 205/26 (อ่าน 14)
  โรงเรียนบ้านคลองตัน (26 Feb 2020)

Topic ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงบลงทุนสิ่งก่อสร้างอาคารเรียน (อ่าน 9)
  โรงเรียนบ้านวังจรเข้ (21 Feb 2020)

Topic ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ 205/26 ปีงบประมาณ 2563 (อ่าน 31)
  โรงเรียนบ้านคลองตัน (14 Feb 2020)

Topic ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ 205/26 ปีงบประมาณ 2563 (อ่าน 31)
  โรงเรียนบ้านคลองตัน (14 Feb 2020)

Topic ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ 205/26 ปีงบประมาณ 2563 (อ่าน 21)
  โรงเรียนวัดยกกระบัตร (11 Feb 2020)

Topic ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโต๊ะ-เก้าอี้ ด้วยวิธีป (อ่าน 46)
  Admin.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ (14 Jan 2020)

Topic ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ครั้งที่ 3 (อ่าน 93)
  Admin.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ (19 Jun 2019)

Topic ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (อ่าน 83)
  Admin.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ (18 Jun 2019)

Topic สัญญาซื้อขาย shopping list ชุดที่ 1 (อ่าน 98)
  Admin.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ (11 Jun 2019)

Topic สัญญาซื้อขาย shopping list ชุดที่ 4 (อ่าน 40)
  Admin.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ (11 Jun 2019)

Topic ประกาศผู้ชนะการเสนอรา DLTV รายการตู้เหล็กแบบ 2 บาน (อ่าน 74)
  Admin.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ (27 May 2019)

Topic ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา (อ่าน 103)
  Admin.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ (02 May 2019)

Topic สัญญาซื้อขาย shopping list ชุดที่ 2 (อ่าน 47)
  Admin.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ (02 May 2019)

Topic เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (อ่าน 106)
  Admin.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ (30 Apr 2019)

Topic ประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTVรายการตู้เหล็กแบบ (อ่าน 63)
  Admin.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ (30 Apr 2019)

Topic ประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ครั้งที่ 2 (อ่าน 113)
  Admin.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ (29 Apr 2019)