Topic ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ครั้งที่ 3 (อ่าน 46)
  Admin.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ (19 Jun 2019)

Topic ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (อ่าน 33)
  Admin.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ (18 Jun 2019)

Topic สัญญาซื้อขาย shopping list ชุดที่ 1 (อ่าน 48)
  Admin.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ (11 Jun 2019)

Topic สัญญาซื้อขาย shopping list ชุดที่ 4 (อ่าน 20)
  Admin.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ (11 Jun 2019)

Topic ประกาศผู้ชนะการเสนอรา DLTV รายการตู้เหล็กแบบ 2 บาน (อ่าน 34)
  Admin.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ (27 May 2019)

Topic ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา (อ่าน 58)
  Admin.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ (02 May 2019)

Topic สัญญาซื้อขาย shopping list ชุดที่ 2 (อ่าน 26)
  Admin.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ (02 May 2019)

Topic เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (อ่าน 52)
  Admin.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ (30 Apr 2019)

Topic ประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTVรายการตู้เหล็กแบบ (อ่าน 34)
  Admin.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ (30 Apr 2019)

Topic ประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ครั้งที่ 2 (อ่าน 58)
  Admin.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ (29 Apr 2019)

Topic ร่างประกวดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ครั้งที่ 2 (อ่าน 57)
  Admin.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ (22 Apr 2019)

Topic เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (อ่าน 58)
  Admin.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ (18 Apr 2019)

Topic สัญญาซื้อขาย shopping list ชุดที่ 3 (อ่าน 67)
  Admin.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ (09 Apr 2019)

Topic สัญญาซื้อขาย shopping list ชุดที่ 2 (อ่าน 33)
  Admin.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ (09 Apr 2019)

Topic สัญญาซื้อขาย shopping list ชุดที่ 3 (อ่าน 65)
  Admin.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ (02 Apr 2019)

Topic ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา (อ่าน 53)
  Admin.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ (27 Mar 2019)

Topic ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Shoppinq List ชุดที่ 2 (อ่าน 67)
  Admin.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ (19 Mar 2019)

Topic ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV (อ่าน 58)
  Admin.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ (01 Mar 2019)

Topic ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Shoppinq List ชุดที่ 1 (อ่าน 67)
  Admin.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ (18 Feb 2019)

Topic ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Shoppinq List ชุดที่ 4 (อ่าน 81)
  Admin.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ (13 Feb 2019)