Topic ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV (อ่าน 6)
  Admin.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ (01 Mar 2019)

Topic ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Shoppinq List ชุดที่ 1 (อ่าน 6)
  Admin.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ (18 Feb 2019)

Topic ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Shoppinq List ชุดที่ 4 (อ่าน 11)
  Admin.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ (13 Feb 2019)

Topic เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (อ่าน 4)
  Admin.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ (13 Feb 2019)

Topic ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV (อ่าน 6)
  Admin.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ (13 Feb 2019)

Topic สัญญาซื้อขาย ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 16 รายการ (อ่าน 10)
  Admin.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ (11 Feb 2019)

Topic สัญญาซื้อขาย ครุภัณฑ์สำหรับโรงเรียน จำนวน 10 รายการ (อ่าน 6)
  Admin.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ (11 Feb 2019)

Topic ประกวดราชื้อครุภัณฑ์การศึกษา Shoppinq List ชุดที่2 (อ่าน 11)
  Admin.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ (06 Feb 2019)

Topic เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (อ่าน 6)
  Admin.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ (04 Feb 2019)

Topic ประกวดราชื้อครุภัณฑ์การศึกษา Shoppinq List ชุดที่ 3 (อ่าน 7)
  Admin.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ (31 Jan 2019)

Topic เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (อ่าน 3)
  Admin.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ (31 Jan 2019)

Topic ประกวดราชื้อครุภัณฑ์การศึกษา Shoppinq List ชุดที่ 4 (อ่าน 7)
  Admin.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ (29 Jan 2019)

Topic เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (อ่าน 6)
  Admin.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ (29 Jan 2019)

Topic ประกาศเปิดเผยราคากลาง Shoppinq List ชุดที่ 4 (อ่าน 10)
  Admin.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ (24 Jan 2019)

Topic ประกวดราชื้อครุภัณฑ์การศึกษา Shoppinq List (อ่าน 12)
  Admin.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ (22 Jan 2019)

Topic ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (อ่าน 10)
  Admin.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ (16 Jan 2019)

Topic เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (อ่าน 13)
  Admin.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ (15 Jan 2019)

Topic ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน (อ่าน 106)
  Admin.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ (05 Dec 2018)

Topic เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (อ่าน 36)
  Admin.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ (28 Nov 2018)

Topic เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (อ่าน 23)
  Admin.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ (28 Nov 2018)