[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
หน้าแรก|ข่าวประชาสัมพันธ์|สมัครสมาชิก|ผู้ดูแลระบบ


เรื่อง : เผยแพร่ผลงานวิชาการ นางสาวณัฐกฤตา บุตรแพ
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านเจริญสุข
พฤหัสบดี ที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564
เข้าชม : 315


 บทคัดย่อ

          รายงานโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของโรงเรียนบ้านเจริญสุข สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ในปีการศึกษา 2563 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมิน 1) ปัจจัยพื้นฐาน (Inputs : I) 2) กระบวนการ (Process : P) 3) ผลผลิต (Outputs : O) และ 4) ผลลัพธ์ (Outcomes : O) ของโครงการโดยใช้รูปแบบการประเมินโป (IPOO) ของ พิสณุ ฟองสี (2549 : 77) ประชากรที่ใช้ในการประเมินประกอบด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเจริญสุข สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร รวมทั้งสิ้นจานวน 92 คน เครื่องมือที่ใช้ใน การประเมินโครงการ ประกอบด้วย แบบสอบถาม จานวน 4 ฉบับ และแบบเก็บข้อมูล จานวน 1 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง 6 / พ.ค. / 2565
      ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง 18 / เม.ย. / 2565
      เผยแพร่แผนการจัดซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565 25 / มี.ค. / 2565
      การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นอัตราจ้างลูกจ้างชั่วคราว ครูอัตราจ้างสอน จำนวน 1 อัตรา 17 / มี.ค. / 2565
      การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นอัตราจ้างลูกจ้างชั่วคราว ครูอัตราจ้างสอน งบเงินรายได้สถานศึกษา สาขาวิชาเอกปฐมวัย 1 อัตรา 14 / ก.พ. / 2565


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก