[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
หน้าแรก|ข่าวประชาสัมพันธ์|สมัครสมาชิก|ผู้ดูแลระบบ


เรื่อง : เผยแพร่ผลงานวิชาการ นางสาวณัฐกฤตา บุตรแพ
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านเจริญสุข
พฤหัสบดี ที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564
เข้าชม : 174


 บทคัดย่อ

          รายงานโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของโรงเรียนบ้านเจริญสุข สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ในปีการศึกษา 2563 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมิน 1) ปัจจัยพื้นฐาน (Inputs : I) 2) กระบวนการ (Process : P) 3) ผลผลิต (Outputs : O) และ 4) ผลลัพธ์ (Outcomes : O) ของโครงการโดยใช้รูปแบบการประเมินโป (IPOO) ของ พิสณุ ฟองสี (2549 : 77) ประชากรที่ใช้ในการประเมินประกอบด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเจริญสุข สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร รวมทั้งสิ้นจานวน 92 คน เครื่องมือที่ใช้ใน การประเมินโครงการ ประกอบด้วย แบบสอบถาม จานวน 4 ฉบับ และแบบเก็บข้อมูล จานวน 1 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ศูนย์เตรียมความพร้อมเรียนร่วมฯ 25 / ต.ค. / 2564
      รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 25 / ต.ค. / 2564
      เผยแพร่ผลงาน เรื่อง รายงานการประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์) ของ ท่านผอ.วิชัย อ้นมณี 20 / ก.ค. / 2564
      จัดการเรียนการสอนฯ 5 / ก.ค. / 2564
      เปิดเรียนแบบ On-Site 64 หลังวันที่ 28 มิถุนายน 2564 23 / มิ.ย. / 2564


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก