[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
หน้าแรก|ข่าวประชาสัมพันธ์|สมัครสมาชิก|ผู้ดูแลระบบ


เรื่อง : รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอน
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านเจริญสุข
พฤหัสบดี ที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ.2564
เข้าชม : 693


 

ประกาศโรงเรียนบ้านเจริญสุข

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอน

…………………………………………..

             ด้วยโรงเรียนบ้านเจริญสุข  รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างจำนวน 1 อัตรา   ค่าจ้างเดือนละ 10,000 บาท ระยะเวลาจ้าง 5 เดือน ( ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม  2564 ถึง 30  กันยายน 2564 )

  ถ้าผ่านการประเมินการปฏิบัติงานและได้รับการอนุมัติสิทธิ์จากกรมบัญชีกลาง ทางโรงเรียนจะดำเนินการจ้างในปีต่อไป  

    จึงประกาศรับสมัคร ดังนี้

1.      คุณสมบัติของผู้สมัคร

          จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านการศึกษา    วิชาเอกคณิตศาสตร์  

          2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหา

คุณสมบัติทั่วไป

          (1) มีสัญชาติไทย

          (2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

          (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

          (4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

          (5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

          (6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษ สำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

ไม่เป็นผู้ที่บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่น่ารังเกียจของสังคม

          (7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ

          หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ

หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการส่วนท้องถิ่น

          3. เอกสาร และหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร

          (1) ใบสมัคร    (มากรอกใบสมัครที่โรงเรียน)

          (2) ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

          (3) ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

          (4) บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

           (5) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน6 เดือน    จำนวน 2 รูป

          (7) ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

          (8) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

          (9) หลักฐานอื่น ๆ เช่น     ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ    ใบสำคัญการเปลี่ยน ชื่อ   ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส ฯลฯ (ถ้ามี)

 4.  หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการสอบคัดเลือก

                        สถานที่รับสมัคร  โรงเรียนบ้านเจริญสุข    สพป.สมุทรสาคร

         ประกาศรับสมัคร                 1-7    เมษายน   2564

          รับสมัคร                           8-14  เมษายน   2564

                                                เวลา  08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

          ประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิ์สอบ     18   เมษายน  2564

          กำหนดการสอบ                   22  เมษายน  2564       

                  -สอบข้อเขียน               เวลา 09.00-12.00 น.

                  -สอบสัมภาษณ์             เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

          ประกาศผลสอบ                   26   เมษายน  2564

          ทำสัญญาจ้าง                       1   พฤษภาคม   2564 

5.  การจัดลำดับผลการสอบคัดเลือก

                ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องได้คะแนนสอบในแต่ละภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 (ตามเกณฑ์ครูผู้ช่วย)  โดยโรงเรียนบ้านเจริญสุข

จะนำผลคะแนนจากการสอบคัดเลือก มาจัดเรียงลำดับคะแนนที่สูงกว่าตามลำดับ               

 6. สถานที่ปฏิบัติงาน

            โรงเรียนบ้านเจริญสุข  เลขที่ 123  หมู่ 6  ตำบลอำแพง  อำเภอบ้านแพ้ว  จังหวัดสมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74120  

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

 

  7.การจัดทำสัญญาจ้าง

                7.1 การจัดทำสัญญาจ้างครั้งแรกในวันที่ 1 พฤษภาคม 2564  โดยกำหนดระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันที่

1 พฤษภาคม 2564 – 30 กันยายน 2564

                7.2 กรณีที่ตรวจสอบพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนดในประกาศรับสมัคร จะไม่พิจารณาจัดจ้างหรือยกเลิกการจ้าง โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น

               7.3 การจ้างอัตราจ้างลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนำไปสู่การบรรจุ หรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ/ข้าราชการ

                    ประกาศ ณ วันที่  1    เมษายน   2564

                  

 

                                                                         นางสาวณัฐกฤตา   บุตรแพ

                                                                      ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเจริญสุข

 โรงเรียนบ้านเจริญสุข

โทรศัพท์   064-1192959      ผอ.ณัฐกฤตา    บุตรแพ 

โทรศัพท์    081-8804916    นางวาสนา   พรมทอง

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง 6 / พ.ค. / 2565
      ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง 18 / เม.ย. / 2565
      เผยแพร่แผนการจัดซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565 25 / มี.ค. / 2565
      การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นอัตราจ้างลูกจ้างชั่วคราว ครูอัตราจ้างสอน จำนวน 1 อัตรา 17 / มี.ค. / 2565
      การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นอัตราจ้างลูกจ้างชั่วคราว ครูอัตราจ้างสอน งบเงินรายได้สถานศึกษา สาขาวิชาเอกปฐมวัย 1 อัตรา 14 / ก.พ. / 2565


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก