[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
หน้าแรก|ข่าวประชาสัมพันธ์|สมัครสมาชิก|ผู้ดูแลระบบ


เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม
พฤหัสบดี ที่ 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563
เข้าชม : 268


 

 

 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน

---------------------------------------------------------------------------------------

 

          ด้วยโรงเรียนโรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. ๒๕63 เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน ๑ อัตรา วิชาเอกปฐมวัย โดยโรงเรียนจะดำเนินการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) และสอบปฏิบัติการสอน ในวันพุธที่ ๑4 ตุลาคม ๒๕63 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑2.๐๐ น. นั้น

บัดนี้ การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว ได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกแล้ว ปรากฏว่ามีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก รวมทั้งสิ้น ๑  ราย ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑.     รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ปรากฏตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้

๒.     สถานที่เข้ารับการสอบคัดเลือก โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม  ตำบลบางหญ้าแพรก  อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร

๓.     การทดสอบให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยเคร่งครัด หากพบว่ามีผู้ปฏิบัติตนหรือกระทำการใดที่ส่อเจตนา ไปในทางทุจริตขอให้แจ้งกรรมการกำกับห้องสอบ กรรมการกลางประจำสนามสอบ หรือคณะกรรมการอำนวยการสอบทราบทันทีเพื่อดำเนินการต่อไปนี้

 

          จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน    

         

                    ประกาศ  ณ  วันที่  8  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3

   

     

       
 

(นางสาวสายรุ่ง  พุทธา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม

 
 
   

(นายธนู วุฒิเกียรติไพบูลย์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีพโลทัย

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน

(แนบท้ายประกาศโรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม ลงวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕63)

................................................................................

 

ที่

เลขประจำตัวผู้เข้าสอบ

ชื่อ-สกุล

คุณสมบัติ

หมายเหตุ

1

001

นางสาวกุหลาบ  โคตรสมบัติ

 มีคุณสมบัติครบ

 

 

 

 

 

 

 

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      เปิดเรียนแบบ On-Site 64 หลังวันที่ 28 มิถุนายน 2564 23 / มิ.ย. / 2564
      เปิดเรียนแบบ On-Site 64 23 / มิ.ย. / 2564
      รายงานการประเมินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนวัดชัยมงคล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 22 / มิ.ย. / 2564
      เผยแพร่ผลงานวิชาการ นางสาวณัฐกฤตา บุตรแพ 10 / มิ.ย. / 2564
      เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง 27 / พ.ค. / 2564


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก