[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
หน้าแรก|ข่าวประชาสัมพันธ์|สมัครสมาชิก|ผู้ดูแลระบบ


เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
ผู้เขียน : โรงเรียนสมุทรมณีรัตน์
พฤหัสบดี ที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ.2563
เข้าชม : 284


 

 

 

ประกาศโรงเรียนสมุทรมณีรัตน์

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
*************************
            ตามประกาศโรงเรียนสมุทรมณีรัตน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร มีความประสงค์ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการ    คืนครูให้นักเรียน จำนวน ๑ อัตรา ลงวันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓     
            บัดนี้การรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว  ทางโรงเรียนได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัครแล้ว ปรากฏว่า มีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่งานธุรการโรงเรียน โรงเรียนสมุทรมณีรัตน์จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ธุรการโรงเรียน  ดังนี้
ลำดับที่
เลขประจำตัวสอบ
ชื่อ-สกุล
หมายเหตุ
๐๐๑
นางสาวอัญชลี  ต่างกลาง
 
๐๐๒
นางสาวศรัณย์พร  มีใหญ่
 
         
          ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกโดยการสอบภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ ตามขอบข่ายภารกิจที่กำหนด ในวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนสมุทรมณีรัตน์
          หากไม่ไปตามกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์จะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ มิได้ ทั้งสิ้น
 
            จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
                                                         
                             ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
 
                                                                                   
                                                                          (นางสุมาภรณ์  ดันงา)
                                                                 ผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรมณีรัตน์
 


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      รับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท 18 / ก.ย. / 2563
      รายชื่อผู้ผ่านการเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว วิชาเอกปฐมวัย 16 / ก.ย. / 2563
      รับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน สาขาวิชาเอก ปฐมวัย 10 / ก.ย. / 2563
      ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 10 / ก.ย. / 2563
      ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญฯของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 10 / ก.ย. / 2563


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก