[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
หน้าแรก|ข่าวประชาสัมพันธ์|สมัครสมาชิก|ผู้ดูแลระบบ


เรื่อง : รับสมัครครูธุรการโรงเรียนวัดเกาะ
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดเกาะ(สําลีราษฎร์อุปถัมภ์)
อังคาร ที่ 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562
เข้าชม : 429


 


 

 

ประกาศ โรงเรียนวัดเกาะ(สำลีราษฎร์อุปถัมภ์)

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

--------------------------------------------

          ด้วยโรงเรียนวัดเกาะ(สำลีราษฎร์อุปถัมภ์) ประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน เพื่อลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนของครู เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล รายละเอียด ดังนี้  

                                                                                                                                                   

      ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก

ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จำนวน  1  อัตรา 

      ๑. ขอบข่ายภารกิจและหน้าที่ (ให้โรงเรียนเป็นผู้กำหนดขอบข่ายภารกิจและหน้าที่เพิ่มเติม)

๑.๑  งานธุรการ สารบรรณ จัดเก็บเอกสารหลักฐานทะเบียนและหนังสือราชการต่าง ๆ

รวมทั้งระบบ E-Office

๑.๒  งานการเงิน งานพัสดุ จัดลงทะเบียน คุมการเบิกจ่าย การจัดเก็บ รักษาดูแล

ความเป็นระเบียบเรียบร้อย

๑.๓  งานข้อมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียบข้อมูล การสำรวจและบันทึกข้อมูล

การจัดทำรายงานข้อมูล จัดส่งและรับข้อมูลในระบบ ICT

๑.๔  งานการประสานงาน การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานส่วนราชการอื่น ๆ ชุมชนและท้องถิ่นการให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการ หรือติดต่อราชการ

๑.๕  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

อัตราค่าจ้าง    อัตราจ้าง   ๙,๐๐๐.-  บาท/เดือน  (เก้าพันบาท)
ลักษณะการจ้าง  โดยวิธีการจ้างเหมาบริการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

     ระยะเวลาการจ้าง   ๑๒ เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๒  - เดือน กันยายน ๒๕๖๓

และจะจ้างต่อเมื่อได้รับงบประมาณแล้ว

๒.  คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก

               ๒.๑  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

     ๒.๒  เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป

          ๒.๓  มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

.  การรับสมัคร และเอกสารหลักฐาน

     ๓.๑  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร  

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนวัดเกาะ(สำลีราษฎร์อุปถัมภ์) ตั้งแต่วันที่  ๓๑  ตุลาคม - 8 พฤศจิกายน  ๒๕๖๒  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

    

๓.๒   หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 

                   ๓.๒.๑  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑.๕ x ๑ นิ้ว
โดยถ่ายไว้ไม่เกิน ๖  เดือน (นับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย) และถ่ายครั้งเดียวกัน จำนวน    รูป

                   ๓.๒.๒  สำเนาปริญญาบัตรหรือสำเนาหนังสือรับรองวุฒิ และหรือสำเนาแสดงผลการเรียน จำนวนอย่างละ    ฉบับ 

๓.๒.๓  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน(ยังไม่หมดอายุ)  จำนวน    ฉบับ     

                   ๓.๒.๔  สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัคร  จำนวน    ฉบับ  

                   ๓.๒.๕  ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้โดยสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกให้ไม่เกิน  ๑ เดือน  และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙

                   ๓.๒.๖  หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ เช่น ใบสำคัญการสมรส

ใบเปลี่ยนชื่อสกุล  เป็นต้น   

                   เอกสารตามข้อ  ๓.๒.๒, ๓.๒.๓, ๓.๒.๔, และ ๓.๒.๖ ให้นำฉบับจริงมาแสดงในวันสมัครด้วย    

และเอกสารที่เป็นฉบับสำเนาต้องรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ                                                               

          ๔.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  ภายในวันที่ ๙ พฤศจิกายน  ๒๕๖๒  

  โรงเรียนวัดเกาะ(สำลีราษฎร์อุปถัมภ์)  

๕.  หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก

คณะกรรมการจะดำเนินการคัดเลือก ดังนี้

๑.      โดยการสอบข้อเขียน ตามขอบข่ายภารกิจและหน้าที่  ความรู้ทั่วไป ความสามารถในภาระงาน ความสามารถในการคิด และความรู้ทางคอมพิวเตอร์  คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน 

๒.      โดยการสอบปฏิบัติงาน /สอบสัมภาษณ์  ซึ่งจะพิจารณาจากความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน ตามขอบข่ายภารกิจและหน้าที่  คะแนนเต็ม  ๕๐ คะแนน                                  

๖.  กำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก

     คณะกรรมการจะดำเนินการคัดเลือก  ในวันที่  ๑๒ พฤศจิกายน  ๒๕๖๒  ตามตารางคัดเลือก ดังนี้

วันที่

เวลา

วิชาที่สอบ

วิธีการคัดเลือก

หมายเหตุ

๑๒ พฤศจิกายน  ๒๕๖๒

 

๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.

 

๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

 

ความรู้ความสามารถตามขอบข่าย

ภารกิจและหน้าที่ (๕๐ คะแนน)

ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (๕๐ คะแนน)

สอบข้อเขียน

 

สอบสัมภาษณ์

 

 

          .  เกณฑ์การตัดสิน

ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ของคะแนนเต็มโดยจัดเรียงลำดับคะแนนของผู้ได้รับการคัดเลือกจากคะแนนมากไปหาน้อย กรณีที่ได้คะแนนเท่ากันให้ผู้ได้คะแนนสอบข้อเขียนมากกว่าอยู่ในลำดับที่ดีกว่า  หากได้คะแนนเท่ากันอีกให้ผู้สมัครก่อนอยู่ในลำดับที่ดีกว่า

          ๘.  การประกาศผลการคัดเลือกการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี

          โรงเรียนวัดเกาะ(สำลีราษฎร์อุปถัมภ์) จะประกาศผลการคัดเลือก ในวันที่  ๑๓ พฤศจิกายน  ๒๕๖๒

 โรงเรียนวัดวัดเกาะ(สำลีราษฎร์อุปถัมภ์) และเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร    ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการจัดจ้าง ตามจำนวนตำแหน่งที่ประกาศรับสมัครโดยจะขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกไว้ไม่เกิน ๒ ปีนับแต่วันประกาศผลการคัดเลือก และจะยกเลิกการขึ้นบัญชีเมื่อมีการคัดเลือกในตำแหน่งเดียวกันใหม่  หรือเมื่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหรือโรงเรียนวัดเกาะ

(สำลีราษฎร์อุปถัมภ์) เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น และจะยกเลิกการขึ้นบัญชีเป็นการเฉพาะรายในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

๑)     ผู้นั้นขาดคุณสมบัติสำหรับตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก

๒)     ผู้นั้นไม่มารายงานตัวปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนด

๓)     ผู้นั้นได้รับการจัดจ้างแล้ว

๔)     ผู้นั้นขอสละสิทธิ์

๕)     ผู้นั้นไม่สามารถเข้าปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดเวลาที่ได้รับการจ้างได้

๙.  การจัดจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการจัดจ้างตามลำดับที่ของบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเท่ากับจำนวนตำแหน่งที่ประกาศรับสมัคร  ทั้งนี้  ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จะไม่ปรับเปลี่ยนเป็นลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ หรือข้าราชการ ใด ๆ ทั้งสิ้น

อนึ่ง  หากตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้ได้รับการคัดเลือกขาดคุณสมบัติจะไม่พิจารณาจัดจ้าง หรือยกเลิกคำสั่งหรือสัญญาจ้างแล้วแต่กรณี จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้

 

                             ประกาศ    วันที่   ๓๑  ตุลาคม  ๒๕๖๒

 

                                                                                                    

                                                                         (นายวีระพล  เหล็กดี)

      ครูโรงเรียนวัดเกาะรักษาการในตำแหน่ง

             ผู้อำนวยโรงเรียนวัดเกาะ(สำลีราษฎร์อุปถัมภ์)ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู 8 / ม.ค. / 2564
      การจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ ๒๐๕/๒๖ 22 / ธ.ค. / 2563
      ประกาศเรื่อง ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักครู ๒๐๕๒๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 / ธ.ค. / 2563
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ ๒๐๕/๒๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 18 / ธ.ค. / 2563
      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู๘ครอบครัวโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุงตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 / ธ.ค. / 2563


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก