[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
หน้าแรก|ข่าวประชาสัมพันธ์|สมัครสมาชิก|ผู้ดูแลระบบ


เรื่อง : ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดนางสาว
พฤหัสบดี ที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562
เข้าชม : 512


 

 

ประกาศโรงเรียนวัดนางสาว ( ถาวรราษฎร์บำรุง )

เรื่อง รับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน

.................................................

ด้วย โรงเรียนวัดนางสาว ( ถาวรราษฎร์บำรุง ) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวสำหรับปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก

ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน

จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านการศึกษา วิชาเอกดนตรี/ศิลปะ จำนวน  1   อัตรา

                                                      วิชาเอกคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ จำนวน 1       อัตรา

2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์รับคัดเลือก

2.1 เป็นผู้มีสมบัติทั่วไป ตามมาตรา 30 แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551

2.2 ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาหรือปริญญาวิชาชีพอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ขึ้นไปที่ ก.ค.ศ. รับรองว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

2.3 ไม่เป็นภิกษุสงฆ์หรือสามเณร หรือนักบวช

2.4 เป็นผู้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ และมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการเด็ก

2.5 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ ที่แสดงว่ามีสิทธิประกอบวิชาชีพ เสมือนเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

3. เงื่อนไขการจ้าง

3.1 การจ้างไม่ผูกพันกับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

          3.2 ไม่มีการเลื่อนขั้นค่าจ้าง

3.3 สัญญาการจ้างจะสิ้นสุดลงตามวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เว้นแต่ผู้นั้นลาออก ก่อนสัญญา สิ้นสุดลง หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้าง

4. วัน เวลา สถานที่รับสมัครคัดเลือก

ผู้ประสงค์เข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บำรุง)ระหว่างวันที่  30 ตุลาคม ถึง 6 พฤศจิกายน 2562 ( ในวันและเวลาราชการเท่านั้น )

5. เอกสารประกอบการสมัคร พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

5.1 ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ

5.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นดำ ขนาด 1 × 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาไม่น้อยกว่า 6 เดือน

และถ่ายในครั้งเดียวกัน จำนวน 2 รูป

5.3 ทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน หรือหลักฐานอื่นๆเช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

5.4 หนังสือรับรองสิทธิ หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

          โรงเรียนวัดนางสาว ( ถาวรราษฎร์บำรุง ) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562

7. วิธีการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

          โรงเรียนวัดนางสาว ( ถาวรราษฎร์บำรุง ) จะคัดเลือก วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562

8. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก

          โรงเรียนวัดนางสาว ( ถาวรราษฎร์บำรุง ) จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก วันที่  8 พฤศจิกายน  2562   ทาง www.skn.go.th โดยเรียงลำดับที่จากผู้ได้รับคะแนนมากไปหาคะแนนน้อย

9. การจ้างลูกจ้างชั่วคราว

          9.1 ผู้ได้รับการคัดเลือก จะได้รับการสั่งจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนในโรงเรียนวัดนางสาว ( ถาวรราษฎร์บำรุง ) และจะสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ทั้งนี้จะดำเนินการจ้าง โดยทำสัญญาจ้างตามปีงบประมาณ และเมื่อครบสัญญาจ้างแล้ว หากเห็นสมควรจะจ้างต่อไปในปีงบประมาณต่อไป ก็จะพิจารณาให้สิทธิ์ผู้รับจ้างคนเดิมก่อน เว้นแต่ผู้รับจ้างเดิมไม่ผ่านการประเมินของคณะกรรมการ หรือไม่ประสงค์จะรับจ้าง ต่อก็จะเรียกผู้ขึ้นบัญชีไว้ใน ลำดับต่อไป มาดำเนินการจ้างต่อไป

          9.2 ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครทุกประการ หากภาคหลังตรวจสอบพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ จะไม่ได้รับการพิจารณาสั่งเป็นลูกจ้างชั่วคราว หรือเลิกจ้างแล้วแต่กรณี และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ประกาศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2562

 

 

( นางสาวพรรณี  ใจเพิ่ม )

    ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนางสาว ( ถาวรราษฎร์บำรุง )

 

โทร 034-472669

 ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู 8 / ม.ค. / 2564
      การจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ ๒๐๕/๒๖ 22 / ธ.ค. / 2563
      ประกาศเรื่อง ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักครู ๒๐๕๒๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 / ธ.ค. / 2563
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ ๒๐๕/๒๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 18 / ธ.ค. / 2563
      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู๘ครอบครัวโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุงตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 / ธ.ค. / 2563


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก