[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
หน้าแรก|ข่าวประชาสัมพันธ์|สมัครสมาชิก|ผู้ดูแลระบบ


เรื่อง : รับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน งบ เทศบาล. จำนวน 1 อัตรา
ผู้เขียน : โรงเรียนสมุทรมณีรัตน์
อังคาร ที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ.2562
เข้าชม : 522


                                                                                                                 

                     

ประกาศโรงเรียนสมุทรมณีรัตน์

เรื่อง รับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวสำหรับปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน

*****************************

                   เนื่องด้วย โรงเรียนสมุทรมณีรัตน์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวสำหรับปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนในโรงเรียนสมุทรมณีรัตน์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินงบประมาณของ สำนักงานเทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก จำนวน  1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.         ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก

          ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา

สาขาวิชาเอกที่ต้องการ จำนวน 1 อัตรา สาขาวิชาเอก ดนตรีไทย

2.         คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธ์รับคัดเลือก

            2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา 30 แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551

            2.2 ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาหรือปริญญาวิชาชีพอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ขึ้นไปที่ ก.ค.ศ. รับรองว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

             2.3 ไม่เป็นภิกษุสงฆ์หรือสามเณร หรือนักบวช

             2.4 เป็นผู้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ และมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาการเด็ก

             2.5 มีใบอณุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ ที่แสดงว่ามีสิทธิประกอบวิชาชีพ เสมือนเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

 3.    เงื่อนไขการจ้าง

             3.1 อัตราจ้าง งบเทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก 1 อัตรา เดือนละ 15,000 บาท

             3.2 การจ้างไม่ผูกพันกับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

             3.3 ไม่มีการเลื่อนขั้นค่าจ้าง

             3.4 สัญญาการจ้างจนสิ้นสุดลงตามวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เว้นแต่ผู้นั้นลาออกก่อนสัญญา สิ้นสุดลง หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้าง

       4.   วัน เวลา สถานที่รับสมัครคัดเลือก

          ผู้ประสงค์เข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่โรงเรียนสมุทรมณีรัตน์ ระหว่างวันที่ 23 – 27 กันยายน พ.ศ. 2562 ในวันเวลาราชการ

      5.    เอกสารประกอบการสมัคร พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

            5.1 ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ

            5.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นดำ ขนาด 1 x 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาไม่น้อยกว่า 6 เดือน และถ่ายในครั้งเดียวกัน จำนวน 2 รูป

            5.3 ทะเบียบบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน หรือหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

            5.4 หนังสือรับรองสิทธิ หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

6.   การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการคัดเลือก

                             โรงเรียนสมุทรมณีรัตน์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 16.00 น. ณ โรงเรียนสมุทรมณีรัตน์

7.   วิธีการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

                   โรงเรียนสมุทรมณีรัตน์ จะสอบคัดเลือก จะสอบสัมภาษณ์ และแฟ้มปฏิบัติงาน ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป โดยทำการคัดเลือกในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนสมุทรมณีรัตน์

8.   ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก

                   โรงเรียนสมุทรมณีรัตน์ จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ในวันที่ 1 ตุลาคม 2562         ณ โรงเรียนสมุทรมณีรัตน์ โดยเรียงลำดับที่จากผู้ได้รับคะแนนมากไปหาน้อย

9.   เกณฑ์การตัดสินการคัดเลือก

                   การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ให้ถือว่าเกณฑ์ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนรวมทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ

10.  การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกและการยกเลิกบัญชี

                   บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ให้ใช้ได้ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ แต่ถ้ามีการประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ครั้งใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ครั้งก่อนถือว่าเป็นอันยกเลิก

11.  การจ้างลูกจ้างชั่วคราว

           11.1 ผู้ได้รับการคัดเลือก จะได้รับการสั่งจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนในโรงเรียนสมุทรมณีรัตน์ และจะสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ทั้งนี้จะดำเนินการจ้างตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2562 โดยทำสัญญาจ้างตามปีงบประมาณ และเมื่อครบสัญญาจ้างแล้ว หากเห็นสมควรจะจ้างต่อไปในปีงบประมาณต่อไป ก็จะพิจารณาให้สิทธิ์ผู้รับจ้างคนเดิมก่อนเว้นแต่ผู้รับจ้างเดิมไม่ผ่านการประเมินของคณะกรรมการ หรือไม่ประสงค์จะรับจ้าง ต่อก็จะเรียกผู้ขึ้นบัญชีไว้ตามข้อ 10 ลำดับต่อไป มาดำเนินการจ้างต่อไป

           11.2 ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องเป้นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครทุกประการ    หากภายหลังตรวจสอบพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ จะไม่ได้รับการพิจารณาสั่งเป็นลูกจ้างชั่วคราว หรือเลิกจ้างแล้วแต่กรณี และจะเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

 

ประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายนพ.ศ. 2562

ลงชื่อ..................................................

(นางสุมาภรณ์  ดันงา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรมณีรัตน์

 

หลักสูตรการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

แนบท้ายประกาศโรงเรียนสมุทรมณีรัตน์ ณ วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2562

 

หลักสูตรการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน

-          ทดสอบภาคปฏิบัติในการจัดเตรียมแผนการสอน และวิธีในวิชาดนตรีไทย ในเวลา 1 ชั่วโมง (100 คะแนน)

-          ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)

 

หมายเหตุ

                   ผู้สอบเข้าต้องจัดเตรียมแผนการสอน และอุปกรณ์การสอนในวิชาดนตรีไทย มาด้วยตนเอง จำนวน 1 วิชา ใช้เวลาสอนประมาณ 15 นาที

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      รับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท 18 / ก.ย. / 2563
      รายชื่อผู้ผ่านการเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว วิชาเอกปฐมวัย 16 / ก.ย. / 2563
      รับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน สาขาวิชาเอก ปฐมวัย 10 / ก.ย. / 2563
      ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 10 / ก.ย. / 2563
      ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญฯของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 10 / ก.ย. / 2563


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก