[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
หน้าแรก|ข่าวประชาสัมพันธ์|สมัครสมาชิก|ผู้ดูแลระบบ


เรื่อง : รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า
พุธ ที่ 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562
เข้าชม : 572


 ประกาศโรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

.................................................

          ด้วยโรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้าสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครมีความประสงค์จะจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนตามโครงการคืนครูให้นักเรียน ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนตามที่ได้รับจัดสรร จากสำนักงานคณะกรรมการ  การศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า ดังรายละเอียดต่อไปนี้

          ชื่อตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

          ตำแหน่งว่าง จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

          1. จบการศึกษาระดับ ปวช.  ขึ้นไป หรือเทียบเท่า

          2. เป็นผู้มีความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงานตามขอบข่ายภารกิจและหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้

          3. ขอบข่ายภารกิจและหน้าที่การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ดังต่อไปนี้

                   3.1 งานธุรการ งานสารบรรณ จัดเก็บเอกสารหลักฐานทะเบียนและหนังสือราชการต่างๆรวมทั้งระบบ E – Office

                   3.2 งานพัสดุ จัดลงทะเบียน คุมการเบิกจ่าย การจัดเก็บ รักษาดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย

                   3.3 งานข้อมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียบข้อมูล การสำรวจและบันทึกข้อมูล การจัดทำรายงานข้อมูล จัดส่งและรับข้อมูลในระบบ ICT

                   3.4 งานการประสานงาน การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานส่วนราชการอื่นๆ ชุมชนและท้องถิ่น การให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการหรือติดต่อราชการ

                   3.5 งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

          4. การรับสมัคร

                   ผู้ประสงค์จะสมัครให้ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน-8 กรกฎาคม 2562 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

          5. เอกสารหลักฐานในการสมัคร ดังนี้

                    5.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป

                    5.2 สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาหรือสำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษา       ในสาขาวิชา หรือวิชาเอกตรงตามกลุ่มวิชาที่ระบุไว้                                           จำนวน 1 ฉบับ

                    5.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                                             จำนวน 1 ฉบับ

                    5.4 สำเนาทะเบียนบ้าน                                                           จำนวน 1 ฉบับ

                    5.5 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549                                                                                                                          จำนวน 1 ฉบับ

                   5.6 สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล    จำนวน 1 ฉบับ

          6. เงื่อนไขการรับสมัคร

             ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกสรรหาจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน

               ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆหรือวุฒิการศึกษา ไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบ   อันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือก สรรหาครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น

          7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 8 กรกฎาคม  2562

          8. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

           ผู้สมัครจะต้องได้รับการคัดเลือก ด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์และร่างหนังสือราชการ วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป พร้อมประกาศผล ภายในวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 รายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงาน วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ที่โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า

          ข้อมูลการติดต่อ

                   โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า หมายเลขโทรศัพท์ 034 – 450139  หมายเลขโทรศัพท์ผอ.รัติยา กาหลง 087-1676470

          จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

          ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2562

       

 

นางสาวรัติยา กาหลง )

    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้าข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 3 อัตรา 26 / ก.ย. / 2563
      รับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท 18 / ก.ย. / 2563
      รายชื่อผู้ผ่านการเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว วิชาเอกปฐมวัย 16 / ก.ย. / 2563
      รับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน สาขาวิชาเอก ปฐมวัย 10 / ก.ย. / 2563
      ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 10 / ก.ย. / 2563


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก