[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
หน้าแรก|ข่าวประชาสัมพันธ์|สมัครสมาชิก|ผู้ดูแลระบบ


เรื่อง : รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลุกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า
พฤหัสบดี ที่ 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562
เข้าชม : 441


  

 

 

ประกาศโรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

.................................................

          ด้วยโรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้าสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครมีความประสงค์จะจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนตามโครงการคืนครูให้นักเรียน ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนตามที่ได้รับจัดสรร จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา  ขั้นพื้นฐาน จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า ดังรายละเอียดต่อไปนี้

          ชื่อตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

          ตำแหน่งว่าง จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

          1. จบการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป

          2. เป็นผู้มีความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงานตามขอบข่ายภารกิจและหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้

          3. ขอบข่ายภารกิจและหน้าที่การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ดังต่อไปนี้

                   3.1 งานธุรการ งานสารบรรณ จัดเก็บเอกสารหลักฐานทะเบียนและหนังสือราชการต่างๆรวมทั้งระบบ E – Office

                   3.2 งานพัสดุ จัดลงทะเบียน คุมการเบิกจ่าย การจัดเก็บ รักษาดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย

                   3.3 งานข้อมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียบข้อมูล การสำรวจและบันทึกข้อมูล การจัดทำรายงานข้อมูล จัดส่งและรับข้อมูล    ในระบบ ICT

                   3.4 งานการประสานงาน การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานส่วนราชการอื่นๆ ชุมชนและท้องถิ่น การให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการ หรือติดต่อราชการ

                   3.5 งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

          4. การรับสมัคร

                   ผู้ประสงค์จะสมัครให้ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า ระหว่างวันที่ 21- 26 มิถุนายน 2562 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

          5. เอกสารหลักฐานในการสมัคร ดังนี้

                     5.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป

                    5.2 สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาหรือสำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษา ในสาขาวิชา หรือวิชาเอกตรงตามกลุ่มวิชาที่ระบุไว้                                                    จำนวน 1 ฉบับ

                    5.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                                             จำนวน 1 ฉบับ

                    5.4 สำเนาทะเบียนบ้าน                                                              จำนวน 1 ฉบับ

                   5.5ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549                                                                                                                                                จำนวน 1 ฉบับ

                   5.6 สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล จำนวน 1 ฉบับ

          6. เงื่อนไขการรับสมัคร

                  ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกสรรหาจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน

                   ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆหรือวุฒิการศึกษา ไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือก สรรหาครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น

          7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2562

          8. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

                   ผู้สมัครจะต้องได้รับการคัดเลือก ด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์และร่างหนังสือราชการ วันที่ 28มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป พร้อมประกาศผล ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 รายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงาน วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ที่โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า

          ข้อมูลการติดต่อ

                   โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า หมายเลขโทรศัพท์ 034 – 450139  หมายเลขโทรศัพท์ผอ.รัติยา กาหลง 087-1676470

          จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

          ประกาศ ณ วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2562

       

 

นางสาวรัติยา กาหลง )

    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า

 

 

 

 

 

 

กำหนดการรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลุกจ้างชั่วคราว

ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

********************************

วันที่ 21 – 26 มิถุนายน 2562            ประกาศและรับสมัคร (เวลา 09.00 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า

ภายในวันที่ 27 มิถุนายน  2562        ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

วันที่ 28 มิถุนายน 2562                   ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ และฝึกปฏิบัติการร่างหนังสือราชการตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2562         ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562                    รายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงาน

 

 

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      รับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท 18 / ก.ย. / 2563
      รายชื่อผู้ผ่านการเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว วิชาเอกปฐมวัย 16 / ก.ย. / 2563
      รับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน สาขาวิชาเอก ปฐมวัย 10 / ก.ย. / 2563
      ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 10 / ก.ย. / 2563
      ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญฯของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 10 / ก.ย. / 2563


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก