[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
หน้าแรก|ข่าวประชาสัมพันธ์|สมัครสมาชิก|ผู้ดูแลระบบ


เรื่อง : ประกาศรับสมัครแม่บ้าน
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์
อังคาร ที่ 11 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562
เข้าชม : 180


 KRUT

                       

                                   

 

   

 

 ประกาศโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ (ขันมาอนุราษฎร์)

  เรื่อง   รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งแม่บ้าน

----------------------------------------

ด้วยโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ (ขันมาอนุราษฎร์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร  โรงเรียนจึงจะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่แม่บ้าน จำนวน 1 อัตรา      จึงประกาศรับสมัคร ดังนี้

               1.  ชื่อตำแหน่ง  และรายละเอียดการจ้าง

                   1.1  ชื่อตำแหน่ง   ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งแม่บ้าน  จำนวน  1  อัตรา

1.2  ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ

        - ปฏิบัติงานในตำแหน่งแม่บ้าน ให้การดูแลอาคาร และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่โรงเรียนมอบหมาย

                   1.3   ค่าจ้าง 6,000 บาท / เดือน

               2.  คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัคร

                   2.1  คุณสมบัติทั่วไป

                       ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป  ดังต่อไปนี้

                       (1)  มีสัญชาติไทย

                       (2)  มีอายุไม่ต่ำกว่า 18  ปีบริบูรณ์  นับถึงวันสมัครวันสุดท้าย

                       (3)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

                       (4)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน  ไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

(5)  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง  กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

(6)   ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก  เพราะกระทำ

ความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(7)   ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

                   2.2  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

                          (1) เป็นผู้มีจิตสาธารณะ  รักงานบริการ และสามารถดูแลอาคาร สถานที่ต่างๆได้

                           (2) สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่หก ขึ้นไป

                3.  การรับสมัคร

                   3.1  วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร       

                       ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ (ขันมาอนุราษฎร์) ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป เวลา08.30 -16.30 น.

                   3.2  หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

                       (1) รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำขนาด  1.5 X 2 นิ้ว 

ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน  1  ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน  2  รูป  (ให้เขียนชื่อ สกุลหลังรูปด้วย)

(2) สำเนาวุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป  จำนวน  1  ฉบับ

                       (3)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน  1  ฉบับ

                       (4)  สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน  1  ฉบับ

                       (5)  หลักฐานอื่น  ๆ  เช่น  ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว  ชื่อสกุล  ทะเบียนสมรส  เป็นต้น  พร้อมสำเนา  จำนวน  1  ฉบับ  (กรณีที่ชื่อตัว ชื่อสกุล  ในหลักฐานที่ใช้ในการสมัครไม่ตรงกัน)

                       หลักฐานตามข้อ (2) (5) ให้สำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาว่าถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย

               4.  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก

                    จะทำการคัดเลือกโดยวิธีสอบสัมภาษณ์

              

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

   ประกาศ   ณ   วันที่  11  เดือน   มิถุนายน  พ.ศ. 2562

 

 

                                                       ลงชื่อ 

 

                 

                                                                                                                ( นางเพ็ญศิริ คีมทอง )

                                                                                      ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ (ขันมาอนุราษฎร์) 

 

 

 

 

 

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 14 / พ.ย. / 2562
      ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูก้างชั่วคราว ปฎิบัติงานธุรการโรงเรียนวัดอ้อมน้อย 14 / พ.ย. / 2562
      ประกาศผลการคัดเลือกครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาคอมพิวเตอร์ 13 / พ.ย. / 2562
      การนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน 13 / พ.ย. / 2562
      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอน คอมพิวเตอร์ 11 / พ.ย. / 2562


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก