[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
หน้าแรก|ข่าวประชาสัมพันธ์|สมัครสมาชิก|ผู้ดูแลระบบ


เรื่อง : ประกาศรับสมัครครูพี่เลี้ยงระดับชั้นอนุบาล
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์
พุธ ที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562
เข้าชม : 609


KRUT                                                           

 

   

 

 ประกาศโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ (ขันมาอนุราษฎร์)

  เรื่อง   รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพี่เลี้ยง ระดับชั้นอนุบาล

----------------------------------------

ด้วยโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ (ขันมาอนุราษฎร์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร  โรงเรียนจึงจะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูพี่เลี้ยง ระดับชั้นอนุบาล  จำนวน 1 อัตรา  จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว    ทำหน้าที่ครูพี่เลี้ยง ระดับชั้นอนุบาล  ดังนี้

               1.  ชื่อตำแหน่ง  และรายละเอียดการจ้าง

                   1.1  ชื่อตำแหน่ง   ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งพี่เลี้ยง ระดับชั้นอนุบาล จำนวน  1  อัตรา

1.2  ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ

        - ปฏิบัติงานในตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็ก ให้การดูแล ช่วยเหลือนักเรียนและ

ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่โรงเรียนมอบหมาย

                   1.3   ค่าจ้าง 6,000 บาท / เดือน

               2.  คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัคร

                   2.1  คุณสมบัติทั่วไป

                       ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป  ดังต่อไปนี้

                       (1)  มีสัญชาติไทย

                       (2)  มีอายุไม่ต่ำกว่า 18  ปีบริบูรณ์  นับถึงวันสมัครวันสุดท้าย

                       (3)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

                       (4)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน  ไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

(5)  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง  กรรมการพรรคการเมืองหรือ

เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

(6)   ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก  เพราะกระทำ

ความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(7)   ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

                   2.2  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

                          (1) เป็นผู้มีจิตสาธารณะ  รักงานบริการ และสามารถดูแลเด็กได้

                           (2) สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่สาม - หกหรือเทียบเท่า  ขึ้นไป

              

 

               3.  การรับสมัคร

                   3.1  วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร       

                       ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ (ขันมาอนุราษฎร์)  ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป เวลา 08.30 -16.30 น.

                   3.2  หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

                       (1) รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำขนาด  1.5 X 2 นิ้ว 

ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน  1  ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน  2  รูป  (ให้เขียนชื่อ สกุลหลังรูปด้วย)

(2) สำเนาวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 6  จำนวน  1  ฉบับ

                       (3)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน  1  ฉบับ

                       (4)  สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน  1  ฉบับ

                       (5)  หลักฐานอื่น  ๆ  เช่น  ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว  ชื่อสกุล  ทะเบียนสมรส  เป็นต้น  พร้อมสำเนา  จำนวน  1  ฉบับ  (กรณีที่ชื่อตัว ชื่อสกุล  ในหลักฐานที่ใช้ในการสมัครไม่ตรงกัน)

                หลักฐานตามข้อ (2) (5) ให้สำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาว่าถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย

               4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

                    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ณ โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ (ขันมาอนุราษฎร์) 

               5.  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก

                    จะทำการคัดเลือกโดยวิธีสอบสัมภาษณ์

              

 

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ   ณ   วันที่  15  เดือน   พฤษภาคม   พ.ศ. 2562

 

 

https://scontent.fbkk7-2.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/50973566_2134470203550222_656734829231996928_n.png?_nc_cat=102&_nc_ht=scontent.fbkk7-2.fna&oh=e1514a4fcdf6ae4d172dfb051e7cf5a9&oe=5CEFD3D2                                                       ลงชื่อ

 

                 

                                                                    ( นางเพ็ญศิริ คีมทอง )

                                             ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ (ขันมาอนุราษฎร์) 

  ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      รับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท 18 / ก.ย. / 2563
      รายชื่อผู้ผ่านการเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว วิชาเอกปฐมวัย 16 / ก.ย. / 2563
      รับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน สาขาวิชาเอก ปฐมวัย 10 / ก.ย. / 2563
      ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 10 / ก.ย. / 2563
      ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญฯของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 10 / ก.ย. / 2563


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก