[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
หน้าแรก|ข่าวประชาสัมพันธ์|สมัครสมาชิก|ผู้ดูแลระบบ


เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ครูอัตราจ้าง
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดนางสาว
พุธ ที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ.2562
เข้าชม : 767


 ประกาศโรงเรียนวัดนางสาว ( ถาวรราษฎร์บำรุง )

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ครูอัตราจ้าง

.......................................................

                   ตามที่ทางโรงเรียนวัดนางสาว ( ถาวรราษฎร์บำรุง ) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวสำหรับปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร นั้น

                   ทางโรงเรียนขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒

ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

๑.      นายณัฐพล             รัศมียิ่งมงคล      วิชาเอกคอมพิวเตอร์

๒.      นางสาวสุภาพร       น้ำดอกไม้         วิชาเอกคอมพิวเตอร์

๓.      นางสาวณัฐกุล        คำสุข             วิชาเอกคอมพิวเตอร์

๔.      นางสาวณัฐธิดา       ปะวะสี           วิชาเอกคอมพิวเตอร์

๕.      นางสาวเกศิณี         สีมา               วิชาเอกคอมพิวเตอร์

๖.      นางสาววราภรร์      คงเกตุ            วิชาเอกคอมพิวเตอร์

๗.      นางสาวโชติกา        แสนโคตร         วิชาเอกคอมพิวเตอร์

๘.      นางสาวเอื้องฟ้า       แสนทวีสุข        วิชาเอกคอมพิวเตอร์

๙.      นางสาวสมศรี         ขำสุนทร                   วิชาเอกคอมพิวเตอร์

๑๐.  นางสาววรรณิศา      เสียเสน           วิชาเอกภาษาอังกฤษ

๑๑.  นางสาวสุภาวิตา      หมึงประเสริฐ     วิชาเอกภาษาอังกฤษ

๑๒.  นางสาวกรรณิการ์    สวนจันทร์        วิชาเอกภาษาอังกฤษ

๑๓.  นางสาวอารีรัตน์      คลี่เกษร          วิชาเอกคณิตศาสตร์

๑๔.  นางสาวพลอยนภัส   แสงจิตรหลัง      วิชาเอกคณิตศาสตร์

๑๕.  นางสาววิราวรรณ     ไชยรัตน์          วิชาเอกคณิตศาสตร์

๑๖.  นางสาวปนัดดา       สีกานิต           วิชาเอกคณิตศาสตร์

๑๗.  นางสาวศิราณี         ชาตรี             วิชาเอกวิทยาศาสตร์

๑๘.  นางสาวเจนจิรา       สุดจันทึก         วิชาเอกวิทยาศาสตร์

๑๙.  นางสาวศตกมณ       นุชขำ             วิชาเอกวิทยาศาสตร์

๒๐.  นางสาวพิชญาภา     น้ำดอกไม้         วิชาเอกวิทยาศาสตร์

๒๑.  นางสาวนริศา         แน่นอุดร         วิชาเอกวิทยาศาสตร์

๒๒.  นางสาวเรวดี          พลอยไป          วิชาเอกวิทยาศาสตร์

๒๓.  นางสาวพิญญา        พรมลม           วิชาเอกวิทยาศาสตร์

๒๔.  นายพงษ์พัฒน์         ไชยปัญญา       วิชาเอกวิทยาศาสตร์

๒๕.  นายสิริโรจน์          ต่างประโคน      วิชาเอกภาษาไทย

๒๖.  นายดำรงศักดิ์         จันทร์เพชร       วิชาเอกภาษาไทย

๒๗.  นางสาวเบญจพร      ศรีโหมดสุข       วิชาเอกภาษาไทย

๒๘.  นายศักดิ์ชญานันท์    บุญปก            วิชาเอกภาษาไทย

๒๙.  นายณัฐวุฒิ            พิมพงษ์           วิชาเอกภาษาไทย

๓๐.  นายสมชาย           ภัทชรัตน์         วิชาเอกภาษาไทย

๓๑.  นางสาวดารารัตน์     สร้อยสำราญ     วิชาเอกภาษาไทย

๓๒.  นางสาวอรอุมา        แก้วมาก          วิชาเอกภาษาไทย

๓๓.  นางสาวมาบสิริ       สุดสวย           วิชาเอกภาษาไทย

๓๔.  นางสาวพิมพ์ดาลิน    แก้วเกลื่อน       วิชาเอกภาษาไทย

๓๕.  นางสาวเกวลี                   สมประสงค์       วิชาเอกภาษาไทย

๓๖.  นางสาวสุภาภรณ์     วงศ์เจริญ         วิชาเอกภาษาไทย

๓๗.  นางสาวเกษสุดา      ถาวร             วิชาเอกภาษาไทย

ทั้งนี้ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ มาทำการสัมภาษณ์ในวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ 

 เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องสำนักงาน ( ห้องประชุมเล็ก ) หากมีข้อสงสัยกรุณาโทรสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์      ๐๓๔-๔๗๒๖๖๙

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑ เมษายน  พ.ศ.๒๕๖๒

 

                                 (  นางสาวพรรณี  ใจเพิ่ม )

                   ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนางสาว ( ถาวรราษฎร์บำรุง )ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      รับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท 18 / ก.ย. / 2563
      รายชื่อผู้ผ่านการเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว วิชาเอกปฐมวัย 16 / ก.ย. / 2563
      รับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน สาขาวิชาเอก ปฐมวัย 10 / ก.ย. / 2563
      ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 10 / ก.ย. / 2563
      ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญฯของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 10 / ก.ย. / 2563


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก