[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
หน้าแรก|ข่าวประชาสัมพันธ์|สมัครสมาชิก|ผู้ดูแลระบบ


เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ครูอัตราจ้าง
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดนางสาว
พุธ ที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ.2562
เข้าชม : 478


 ประกาศโรงเรียนวัดนางสาว ( ถาวรราษฎร์บำรุง )

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ครูอัตราจ้าง

.......................................................

                   ตามที่ทางโรงเรียนวัดนางสาว ( ถาวรราษฎร์บำรุง ) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวสำหรับปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร นั้น

                   ทางโรงเรียนขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒

ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

๑.      นายณัฐพล             รัศมียิ่งมงคล      วิชาเอกคอมพิวเตอร์

๒.      นางสาวสุภาพร       น้ำดอกไม้         วิชาเอกคอมพิวเตอร์

๓.      นางสาวณัฐกุล        คำสุข             วิชาเอกคอมพิวเตอร์

๔.      นางสาวณัฐธิดา       ปะวะสี           วิชาเอกคอมพิวเตอร์

๕.      นางสาวเกศิณี         สีมา               วิชาเอกคอมพิวเตอร์

๖.      นางสาววราภรร์      คงเกตุ            วิชาเอกคอมพิวเตอร์

๗.      นางสาวโชติกา        แสนโคตร         วิชาเอกคอมพิวเตอร์

๘.      นางสาวเอื้องฟ้า       แสนทวีสุข        วิชาเอกคอมพิวเตอร์

๙.      นางสาวสมศรี         ขำสุนทร                   วิชาเอกคอมพิวเตอร์

๑๐.  นางสาววรรณิศา      เสียเสน           วิชาเอกภาษาอังกฤษ

๑๑.  นางสาวสุภาวิตา      หมึงประเสริฐ     วิชาเอกภาษาอังกฤษ

๑๒.  นางสาวกรรณิการ์    สวนจันทร์        วิชาเอกภาษาอังกฤษ

๑๓.  นางสาวอารีรัตน์      คลี่เกษร          วิชาเอกคณิตศาสตร์

๑๔.  นางสาวพลอยนภัส   แสงจิตรหลัง      วิชาเอกคณิตศาสตร์

๑๕.  นางสาววิราวรรณ     ไชยรัตน์          วิชาเอกคณิตศาสตร์

๑๖.  นางสาวปนัดดา       สีกานิต           วิชาเอกคณิตศาสตร์

๑๗.  นางสาวศิราณี         ชาตรี             วิชาเอกวิทยาศาสตร์

๑๘.  นางสาวเจนจิรา       สุดจันทึก         วิชาเอกวิทยาศาสตร์

๑๙.  นางสาวศตกมณ       นุชขำ             วิชาเอกวิทยาศาสตร์

๒๐.  นางสาวพิชญาภา     น้ำดอกไม้         วิชาเอกวิทยาศาสตร์

๒๑.  นางสาวนริศา         แน่นอุดร         วิชาเอกวิทยาศาสตร์

๒๒.  นางสาวเรวดี          พลอยไป          วิชาเอกวิทยาศาสตร์

๒๓.  นางสาวพิญญา        พรมลม           วิชาเอกวิทยาศาสตร์

๒๔.  นายพงษ์พัฒน์         ไชยปัญญา       วิชาเอกวิทยาศาสตร์

๒๕.  นายสิริโรจน์          ต่างประโคน      วิชาเอกภาษาไทย

๒๖.  นายดำรงศักดิ์         จันทร์เพชร       วิชาเอกภาษาไทย

๒๗.  นางสาวเบญจพร      ศรีโหมดสุข       วิชาเอกภาษาไทย

๒๘.  นายศักดิ์ชญานันท์    บุญปก            วิชาเอกภาษาไทย

๒๙.  นายณัฐวุฒิ            พิมพงษ์           วิชาเอกภาษาไทย

๓๐.  นายสมชาย           ภัทชรัตน์         วิชาเอกภาษาไทย

๓๑.  นางสาวดารารัตน์     สร้อยสำราญ     วิชาเอกภาษาไทย

๓๒.  นางสาวอรอุมา        แก้วมาก          วิชาเอกภาษาไทย

๓๓.  นางสาวมาบสิริ       สุดสวย           วิชาเอกภาษาไทย

๓๔.  นางสาวพิมพ์ดาลิน    แก้วเกลื่อน       วิชาเอกภาษาไทย

๓๕.  นางสาวเกวลี                   สมประสงค์       วิชาเอกภาษาไทย

๓๖.  นางสาวสุภาภรณ์     วงศ์เจริญ         วิชาเอกภาษาไทย

๓๗.  นางสาวเกษสุดา      ถาวร             วิชาเอกภาษาไทย

ทั้งนี้ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ มาทำการสัมภาษณ์ในวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ 

 เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องสำนักงาน ( ห้องประชุมเล็ก ) หากมีข้อสงสัยกรุณาโทรสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์      ๐๓๔-๔๗๒๖๖๙

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑ เมษายน  พ.ศ.๒๕๖๒

 

                                 (  นางสาวพรรณี  ใจเพิ่ม )

                   ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนางสาว ( ถาวรราษฎร์บำรุง )ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ครูธุรการ 11 / ต.ค. / 2562
      ประกาศโรงเรียนบ้านนาโคก(นาเกลือสัมพันธ์) 11 / ต.ค. / 2562
      ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างลูกจ้างชั่วคราว งบประมาณเงินรายได้สถานศึกษา เอกปฐมวัย 1 อัตรา 8 / ต.ค. / 2562
      ประกาศบุคคลผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน 1 / ต.ค. / 2562
      ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาคอมพิวเตอร์ 30 / ก.ย. / 2562


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก