[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
หน้าแรก|ข่าวประชาสัมพันธ์|สมัครสมาชิก|ผู้ดูแลระบบ


เรื่อง : รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองหาดใหญ่
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านหนองหาดใหญ่
พุธ ที่ 24 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561
เข้าชม : 273


 เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองหาดใหญ่

*********************

      ด้วยโรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองหาดใหญ่ จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลทั่วไป เป็นเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนจำนวน ๑ อัตรา  ดังนี้

               ๑.  ตำแหน่งที่จะดำเนินการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

อัตราค่าจ้างเดือนละ...........๙,๐๐๐.....................บาท

               ๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก มีดังนี้

                   วุฒิไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขึ้นไป

                    - สาขาวิชาเอกการบัญชี สาขาการตลาด สาขาคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

              ๓.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก

                   ผู้ประสงค์สมัครคัดเลือกให้ขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องธุรการโรงเรียน ตั้งแต่วันนี้ ๒๔-๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ สอบถามข้อมูลเบอร์  ๐๘๔-๒๘๙๐๖๓๙ หรือ ๐๓๔-๔๔๖๔๐๐

      ๔.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครจะต้องนำมายื่นในวันสมัคร

          ๔.๑ ใบสมัคร

                   ๔.๒ วุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรองวุฒิ    พร้อมฉบับต้นฉบับ         จำนวน  ๑  ฉบับ

                   ๔.๓  ใบรายงานผลการศึกษา(Transcript) พร้อมฉบับต้นฉบับ         จำนวน  ๑  ฉบับ

         ๔.๔  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  พร้อมฉบับต้นฉบับ               จำนวน  ๑  ฉบับ

                   ๔.๕  สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับต้นฉบับ                            จำนวน  ๑  ฉบับ

                   ๔.๖  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถ้ามี) พร้อมฉบับต้นฉบับ         จำนวน  ๑  ฉบับ

                    ๔.๗  รูปถ่าย ขนาด  ๑  นิ้ว  จำนวน  ๑  รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)

               ๕.  กำหนดการสอบ / สอบสัมภาษณ์

    โรงเรียนบ้านหนองหาดใหญ่ จะสอบข้อเขียน และสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐-๑๑.๐๐ น.

               ๖.  การประกาศรายชื่อผลการคัดเลือก

               โรงเรียนบ้านหนองหาดใหญ่ ภายในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  

 

 

 

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง งบอบจ.สมุทรสาคร 22 / ต.ค. / 2562
      ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างลูกจ้างชั่วคราว งบประมาณเงินรายได้สถานศึกษา 21 / ต.ค. / 2562
      ประกาศรายชื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ การจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงเรียนวัดหนองนกไข่ 21 / ต.ค. / 2562
      ประกาศผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ครูธุรการ 11 / ต.ค. / 2562
      ประกาศโรงเรียนบ้านนาโคก(นาเกลือสัมพันธ์) 11 / ต.ค. / 2562


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก