[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
หน้าแรก|ข่าวประชาสัมพันธ์|สมัครสมาชิก|ผู้ดูแลระบบ


เรื่อง : ประกาศโรงเรียนวัดเกาะ(สำลีราษฎร์อุปถัมภ์) เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง วิชาเอกประถมศึกษา
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดเกาะ(สําลีราษฎร์อุปถัมภ์)
พุธ ที่ 6 เดือน กันยายน พ.ศ.2560
เข้าชม : 680


 

คำอธิบาย: http://tbn0.google.com/images?q=tbn:4EXkwbEUiOc8dM:http://www.uthai.ac.th/Service/Download/KRUT.bmp

 

 

 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนวัดเกาะ(สำลีราษฎร์อุปถัมภ์)

เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง วิชาเอกประถมศึกษา

………………………………………………

          โรงเรียนวัดเกาะ(สำลีราษฎร์อุปถัมภ์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างลูกจ้างชั่วคราว วิชาเอกประถมศึกษา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.    ชื่อตำแหน่งครูอัตราจ้างลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งครูผู้สอน                   งบโรงเรียน

                     จำนวน                               1   อัตรา  

ค่าตอบแทน                         เดือนละ  12,000   บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) 

ลักษณะสัญญาจ้าง                  ปี ต่อ ปี (ตามปีงบประมาณ)       

 

 

 

2.   คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับสมัครเข้ารับการเลือก

2.1 คุณสมบัติทั่วไป 

(1) มีสัญชาติไทย

(2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์

(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน  ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

(5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่อง  ในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม

 (7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

(1) จบปริญญาตรีเอกประถมศึกษา

(2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือบุคลากรทางการศึกษาที่ทางคุรุสภาออกให้หรือใช้แทน

 

 

 

 

3.    การรับสมัคร

3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนวัดวัดเกาะ(สำลีราษฎร์อุปถัมภ์) 
ต.บ้านเกาะ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร ตั้งแต่วันที่
 4  กันยายน    –  14  กันยายน  2560

(ในวันและเวลาราชการ)   โทรศัพท์ : 091 - 0130974  , 083 - 8082732      

3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

(1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 X 1.5 นิ้วโดยถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 

(นับถึงวันปิดรับสมัครจำนวน 1  รูป

(2) ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) และปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครวันสุดท้าย พร้อมถ่ายสำเนา จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

(3) บัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน พร้อมถ่ายสำเนา จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

(4) สำหรับผู้สมัครตำแหน่งครูอัตราจ้าง จะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือหนังสือรับรองสิทธิพร้อมถ่ายสำเนาจำนวน 1 ฉบับ

(5) หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรสใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล พร้อมถ่ายสำเนา  จำนวน 1 ฉบับ

 

ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริงและหากปรากฏภายหลังว่าผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติในการเข้าดำรงตำแหน่งข้อใดก็ตาม ผู้นั้นต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่และพ้นจากการดำรงตำแหน่งทันที โดยไม่มีสิทธิเรียกร้องผลประโยชน์อื่นใดจากทางโรงเรียนทั้งสิ้น

4.  สอบคัดเลือกและสัมภาษณ์

สอบสัมภาษณ์ ในวันที่  25  กันยายน  2560 เวลา 09.00 น.  ณ โรงเรียนวัดเกาะ

(สำลีราษฎร์อุปถัมภ์) 

 

5.  ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการเลือก

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการเลือกในวันที่  28  กันยายน 2560  ทำสัญญาจ้างและปฏิบัติงาน

ในวันที่  2  ตุลาคม 2560 

  

ประกาศ      วันที่   4  กันยายน   .. 2560

 

 

 

                                                                                                           บุญรอด  สาดแฟง

(นายบุญรอด  สาดแฟง)

                                                                                    ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะ(สำลีราษฎร์อุปถัมภ์)ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      รับสมัครครูอัตราจ้าง เอกวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ตำแหน่ง 19 / ส.ค. / 2562
      ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง 19 / ส.ค. / 2562
      ประกาศรับสมัครครูต่างชาติ 14 / ส.ค. / 2562
      ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดบางน้ำวน (รอดพิทยาคม) 31 / ก.ค. / 2562
      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ เข้ารับการคัดเลือกครูอัตราจ้าง 26 / ก.ค. / 2562


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก