[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
หน้าแรก|ข่าวประชาสัมพันธ์|สมัครสมาชิก|ผู้ดูแลระบบ


เรื่อง : เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมความสามารถในการแสวงหาความรู้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดศรีสําราญราษฎร์บํารุง
จันทร์ ที่ 5 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560
เข้าชม : 669


 ชื่อโครงการ :  โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมความสามารถในการแสวงหาความรู้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ    (เล็ก-นิ่ม อนุสรณ์ )

                       

ผู้ประเมิน     :   สายรุ่ง  พุทธา

บทคัดย่อ

   

 

             การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงประเมินโดยใช้รูปแบบการประเมินของ สตัฟเฟิลบีม(Stufflebeam,D.L)  มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมความสามารถในการแสวงหาความรู้ของนักเรียนโรงเรียน    บ้านอ้อมโรงหีบ (เล็ก-นิ่ม อนุสรณ์ ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร       สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในด้านสภาวะแวดล้อมโครงการ ด้านปัจจัยพื้นฐาน ด้านกระบวนการ  ด้านผลผลิตของโครงการ

           ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือครูจำนวน 23 คน ผู้บริหาร 2 คนและนักเรียน โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ (เล็ก-นิ่ม อนุสรณ์ ) จำนวน 160  คน  กลุ่มตัวอย่างนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  รวมทั้งสิ้น จำนวน 113 คน ที่เป็นผู้ให้ข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามสำหรับครูและนักเรียน ได้แก่ 1.แบบสอบถามสำหรับครู เกี่ยวกับด้านสภาวะแวดล้อมโครงการ ด้านปัจจัยพื้นฐาน   ด้านกระบวนการ  และด้านผลผลิตของโครงการ  2.แบบสอบถาม ความคิดเห็นของนักเรียนต่อโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมความสามารถในการแสวงหาความรู้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหี (เล็ก-นิ่ม อนุสรณ์ ) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ ความถี่   ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

           ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

           1.  ด้านสภาวะแวดล้อม  ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมเพื่อจัดทำโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมความสามารถ     ในการแสวงหาความรู้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ (เล็ก-นิ่ม อนุสรณ์ ) โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด    เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า โครงการส่งเสริมให้มีการวัด ประเมินผลตามสภาพจริงและมีความหลากหลาย อยู่ในระดับมากที่สุด   รองลงมาคือ โครงการส่งเสริมให้ครูสามารถบูรณาการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้หลากหลายทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก

           2. ด้านปัจจัยเบื้องต้น    ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับปัจจัยเบื้องต้น เพื่อจัดทำ โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมความสามารถในการแสวงหาความรู้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ (เล็ก-นิ่ม อนุสรณ์ ) โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด   เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าความรู้  ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้มาใช้บูรณาการในกิจกรรมจากแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ กิจกรรมที่ได้จากสถานที่สำคัญทางศาสนา   กิจกรรมที่ได้จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน อยู่ในระดับมาก

                 3. ด้านกระบวนการดำเนินโครงการ ตามความคิดเห็นของครู

                                   3.1  ผลการประเมินความก้าวหน้าช่วงที่ 1 ของการดำเนินโครงการตามความคิดเห็นของครู พบว่าความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการประเมินความก้าวหน้าช่วงที่ 1 ของโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมความสามารถในการแสวงหาความรู้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ (เล็ก-นิ่ม อนุสรณ์ ) โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด   เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าครูมีการจัดกิจกรรมโดยใช้แหล่งเรียนรู้โดยยึดนักเรียนเป็นสำคัญ  อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองในแหล่งเรียนรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด   

                        3.2 ผลการประเมินตามความคิดเห็นของครูต่อการบริหารโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมความสามารถในการแสวงหาความรู้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ (เล็ก-นิ่ม อนุสรณ์ ) โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีการส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากร ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการนำเสนอผลงาน นวัตกรรม ที่เกิดจากการใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ การส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดศูนย์วิชาการให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย อยู่ในระดับมากที่สุด

                       3.3  ความคิดเห็นของครูต่อการเลือกใช้แหล่งเรียนรู้ในการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมความสามารถในการแสวงหาความรู้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ (เล็ก-นิ่ม อนุสรณ์ ) ตามประเภทแหล่งเรียนรู้ ดังนี้

                   3.3.1 ความคิดเห็นของครูต่อแหล่งเรียนรู้ประเภทบุคคล โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ครูเคยนำนักเรียนที่สอนไปแหล่งเรียนรู้กับวิทยากรภายนอกโรงเรียน อยู่ในระดับมาก  รองลงมาคือ ครูเคยเชิญบุคลากรภายนอกมาเป็นวิทยากรในวิชาที่สอน

                   3.3.2 ความคิดเห็นของครูต่อแหล่งเรียนรู้ประเภทสถานที่ พบว่า ครูเลือกใช้แหล่งเรียนรู้ประเภทสถานที่โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ครูได้มีส่วนร่วมในการจัดแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียนเพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ครูได้สร้างแหล่งเรียนรู้ขึ้นใหม่ภายในโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง อยู่ในระดับมากที่สุด

                   3.3.3 ความคิดเห็นของครูต่อการเลือกใช้แหล่งเรียนรู้ประเภทวัฒนธรรมและประเพณี พบว่า ครูเลือกใช้แหล่งเรียนรู้ประเภทวัฒนธรรมและประเพณีโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ครูได้จัดสถานการณ์ให้นักเรียนได้นำเสนอผลงานเกี่ยวกับวัฒนธรรมและประเพณี อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ครูได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ผลิตสื่อประกอบการเรียนด้วยวัสดุในท้องถิ่น และครูได้จัดสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้นำเสนอผลงานการผลิตสื่อประกอบการเรียนจากเทคโนโลยี อยู่ในระดับมากที่สุด

                      3.4  ความคิดเห็นของนักเรียนต่อโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมความสามารถในการแสวงหาความรู้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ ( เล็ก-นิ่ม อนุสรณ์ ) โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด   เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ที่เป็นเทคโนโลยี อยู่ในระดับมากที่สุด   

                       3.5 ความคิดเห็นของนักเรียน เกี่ยวกับการใช้แหล่งเรียนรู้ตามรายการที่กำหนด                   ต่อโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมความสามารถในการแสวงหาความรู้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ (เล็ก-นิ่ม อนุสรณ์ ) โดยรวมร้อยละ 100 โดยเห็นว่า กลุ่มสาระที่ครูใช้แหล่งเรียนรู้ตามรายการที่กำหนดได้แก่   กลุ่มสาระภาษาไทย   ได้เรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพิ่มเติมจากเนื้อหาปกติได้เรียนรู้จากสื่อเทคโนโลยี เช่น คอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ ฯลฯ  กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลานามัยได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายในห้องเรียน เช่น มุมหนังสือ ป้ายนิเทศ แบบรายงาน ฯลฯ กลุ่มสาระการงานพื้นฐานอาชีพ  ได้จัดกิจกรรมที่สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทยในโรงเรียน และกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ได้เรียนรู้จากสื่อเทคโนโลยี เช่น คอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ ฯลฯ   

             4.  ผลจากประเมินการทบทวนการดำเนินงานโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมความสามารถในการแสวงหาความรู้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ (เล็ก-นิ่ม อนุสรณ์ )

                     4.1 ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการประเมินการทบทวนการดำเนินงานโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมความสามารถในการแสวงหาความรู้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ (เล็ก-นิ่ม อนุสรณ์ )

                     ความคิดเห็นของครูต่อการประเมินการทบทวนการดำเนินงานโครงการ ด้าน                       การประเมินสภาวะแวดล้อม ตามโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมความสามารถในการแสวงหาความรู้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ (เล็ก-นิ่ม อนุสรณ์ ) โดยรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผนการบริหารแหล่งเรียนรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ มีแผนปฏิบัติการและปฏิทินปฏิบัติในกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้  อยู่ในระดับมากที่สุด

                     ความคิดเห็นของครูต่อการประเมินการทบทวนการดำเนินงาน ด้านการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น ตามโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมความสามารถในการแสวงหาความรู้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ (เล็ก-นิ่ม อนุสรณ์ ) โดยรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า แหล่งเรียนรู้มีความเหมาะสมกับเนื้อหาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือความรู้ ความสามารถของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก

                       ความคิดเห็นของครูต่อการประเมินทบทวนการดำเนินงานโครงการ ด้านกระบวนการ  ตามโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมความสามารถในการแสวงหาความรู้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ (เล็ก-นิ่ม อนุสรณ์ ) โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ปกครองให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการส่งเสริมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้  อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ นักเรียนมีการพัฒนาตนเองด้านความรู้และพฤติกรรมการใช้แหล่งเรียนรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด

                      4.2 ความคิดเห็นของนักเรียนต่อการปรับปรุงการดำเนินการ ตามโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมความสามารถในการแสวงหาความรู้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ (เล็ก-นิ่ม อนุสรณ์ ) โดยรวมนักเรียนมีความคิดเห็นว่าควรมีการปรับปรุงการดำเนินการ อยู่ในระดับมาก     เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าการให้คำแนะนำของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ เพื่อส่งเสริม/กระตุ้น ให้นักเรียนได้ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองที่เป็นธรรมชาติ อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ การจัดกิจกรรมโดยใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อกระตุ้น /ส่งเสริมให้นักเรียนค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองที่เป็นธรรมชาติ อยู่ในระดับมากที่สุด   

              5.  ผลจากประเมินผลผลิตของโครงการ โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมความสามารถในการแสวงหาความรู้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ (เล็ก-นิ่ม อนุสรณ์ )

                     5.1 ความคิดเห็นของครูต่อ การประเมินผลผลิตของโครงการ พัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมความสามารถในการแสวงหาความรู้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ (เล็ก-นิ่ม อนุสรณ์ ) โดยรวมอยู่ในระดับมาก    เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักเรียนสามารถประเมินตนเอง และปรับปรุงพัฒนาตนเองด้วยความเต็มใจ อยู่ในระดับมากที่สุด   รองลงมาคือ นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด  

                     5.2   ความคิดเห็นของนักเรียนต่อพฤติกรรมในการแสวงหาความรู้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ (เล็ก-นิ่ม อนุสรณ์ )  ก่อนดำเนินการโดยรวมอยู่ในระดับมาก    เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักเรียนแสวงหาความรู้โดยไม่ต้องให้บุคคลใดสั่งการหรือแนะนำ อยู่ในระดับมากที่สุด    รองลงมาคือ นักเรียนติดตามข้อมูล   ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวของบุคคล  เศรษฐกิจ   การเมืองในปัจจุบัน ทางสื่อต่างๆ อยู่ในระดับ มาก

                         ความคิดเห็นของนักเรียนต่อพฤติกรรมในการแสวงหาความรู้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ(เล็ก-นิ่ม อนุสรณ์ )  หลังดำเนินการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก     เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักเรียนเลือกวิธีการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอยู่ในระดับมาก    รองลงมาคือ นักเรียนอ่านหนังสือได้หลายประเภททั้งสาระ ความรู้ และบันเทิงที่มีเรื่องที่น่ารู้ น่าสนใจและมีประโยชน์ อยู่ในระดับมาก    

               5.3  ความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ต่อโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมความสามารถในการแสวงหาความรู้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ (เล็ก-นิ่ม อนุสรณ์ ) โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด   เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การประเมินผลหลังจากเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้สามารถนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาอยู่ในระดับมากที่สุด   รองลงมาคือนักเรียนต้องการให้โรงเรียนจัดแหล่งเรียนรู้จากสวนสนุกและสวนสัตว์ อยู่ในระดับมากที่สุด

               5.4 ความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่อโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมความสามารถในการแสวงหาความรู้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ (เล็ก-นิ่ม อนุสรณ์ ) โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ความรู้และประโยชน์ที่ได้รับเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและแหล่งเรียนรู้ในธรรมชาติ อยู่ในระดับมากที่สุด

                       5.5   ความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับผลการใช้แหล่งเรียนรู้ที่เกิดกับนักเรียนต่อโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมความสามารถในการแสวงหาความรู้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ (เล็ก-นิ่ม อนุสรณ์ ) โดยรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักเรียนสามารถสร้างชิ้นงานจากการเรียนรู้ด้วยตนเอง อยู่ในระดับมากที่สุด  รองลงมาคือ มีการใฝ่หาความรู้อย่างต่อเนื่อง อยู่ในระดับมาก   

                         

       

 ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      รับสมัครครูอัตราจ้าง เอกวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ตำแหน่ง 19 / ส.ค. / 2562
      ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง 19 / ส.ค. / 2562
      ประกาศรับสมัครครูต่างชาติ 14 / ส.ค. / 2562
      ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดบางน้ำวน (รอดพิทยาคม) 31 / ก.ค. / 2562
      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ เข้ารับการคัดเลือกครูอัตราจ้าง 26 / ก.ค. / 2562


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก