[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
หน้าแรก|ข่าวประชาสัมพันธ์|สมัครสมาชิก|ผู้ดูแลระบบ


เรื่อง : ประกาศ! โรงเรียนบ้านคลองสำโรงเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านคลองสําโรง
ศุกร์ ที่ 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560
เข้าชม : 1090


 ประกาศโรงเรียนบ้านคลองสำโรง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง

..............................................................

ด้วย โรงเรียนบ้านคลองสำโรง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง      จำนวน  2  อัตรา

 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก

ครูอัตราจ้าง  จำนวน 2 อัตรา 

คือ 1. งบ  อบต. สวนส้ม จำนวน 1 อัตรา  รับสมัครวิชาเอกต่อไปนี้

1.1   วิชาเอก ภาษาอังกฤษ

1.2   วิชาเอก ประถมศึกษา

1.3   วิชาเอก คณิตศาสตร์

1.4   วิชาเอก วิทยาศาสตร์

1.5   วิชาเอก พลศึกษา

       อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท

     2. งบ อบจ. สมุทรสาคร จำนวน 1 อัตรา  วิชาเอกปฐมวัย  อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท

ทั้ง 2 ตำแหน่ง ต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านการศึกษาขั้นไป  

2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์รับคัดเลือก

2.1 เป็นผู้มีสมบัติทั่วไป ตามมาตรา 30 แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551

2.2 ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาหรือปริญญาวิชาชีพอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ขึ้นไปที่ ก.ค.ศ. รับรองว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

2.3 ไม่เป็นภิกษุสงฆ์หรือสามเณร หรือนักบวช

2.4 เป็นผู้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ และมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการเด็ก

2.5 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ ที่แสดงว่ามีสิทธิประกอบ

วิชาชีพ เสมือนเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2546

3. เงื่อนไขการจ้าง

3.1 อัตราจ้าง เดือนละ 15,000 บาท
          3.2 การจ้างไม่ผูกพันกับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
          3.3 ไม่มีการเลื่อนขั้นค่าจ้าง

3.4 สัญญาการจ้างระยะเวลา  6 เดือน เว้นแต่ผู้นั้นลาออก ก่อนสัญญา สิ้นสุดลง หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้าง

4. วัน เวลา สถานที่รับสมัครคัดเลือก

ผู้ประสงค์เข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่โรงเรียนบ้านคลองสำโรง

ระหว่างวันที่  25 , 26  , 27 , 28 ,  29  พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา  09.00-16.30  น. 

5. เอกสารประกอบการสมัคร พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

5.1 ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ 

5.2 ระเบียนแสดงผลการเรียน(Transcript) 

5.3 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นดำ ขนาด 1 × 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาไม่น้อยกว่า 6 เดือน  

และถ่ายในครั้งเดียวกัน จำนวน 1 รูป

5.4 ทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน หรือหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล

ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

5.5 หนังสือรับรองสิทธิ หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติสภาครูและ

บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

           5.6 ใบรับรองแพทย์

 

6.  วิธีการคัดเลือก วัน เวลา   สถานที่รับสมัครและประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก

  โรงเรียนบ้านคลองสำโรง  จะคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป

              โดยทำการคัดเลือกในวันที่  30 พฤษภาคม 2560 

           และประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 

7. การจ้างลูกจ้างชั่วคราว

            7.1 ผู้ได้รับการคัดเลือก จะได้รับการสั่งจ้างเป็นเป็นครูอัตราจ้าง  ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนใน โรงเรียนบ้านคลองสำโรง และจะสั่งจ้างผู้ที่ได้รับการคัดเลือก  ทั้งนี้จะดำเนินการจ้างตั้งแต่วันที่ มิถุนายน 2560    โดยทำสัญญาจ้างตามปีงบประมาณ 

            7.2 ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครทุกประการ หากภายหลังตรวจสอบพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ            จะไม่ได้รับการพิจารณาสั่งเป็นลูกจ้างชั่วคราว หรือเลิกจ้างแล้วแต่กรณี และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

 

ประกาศ ณ วันที่  22  พฤษภาคม พ.ศ.   2560 

 

                                                                     ธวัชชัย   พลนิกาย 

                                                                (   นายธวัชชัย   พลนิกาย  )

                                                           ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองสำโรง

 

โทร 081-4744680

 ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      รับสมัครครูอัตราจ้าง เอกวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ตำแหน่ง 19 / ส.ค. / 2562
      ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง 19 / ส.ค. / 2562
      ประกาศรับสมัครครูต่างชาติ 14 / ส.ค. / 2562
      ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดบางน้ำวน (รอดพิทยาคม) 31 / ก.ค. / 2562
      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ เข้ารับการคัดเลือกครูอัตราจ้าง 26 / ก.ค. / 2562


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก