[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
หน้าแรก|ข่าวประชาสัมพันธ์|สมัครสมาชิก|ผู้ดูแลระบบ


เรื่อง : รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า
พุธ ที่ 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560
เข้าชม : 897


       ประกาศ โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานนักการภารโรง

…………………………………………..

          ด้วยโรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า  จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง          เดือนละ 9,000 บาท ระยะเวลาจ้าง 1 ปี 

1.      คุณสมบัติของผู้สมัคร

        (1) มีเพศชาย/หญิง

         (2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

          (3)  ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

          (4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

          (5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

          (6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษ สำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้ที่บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่น่ารังเกียจของสังคม

          (7) มีความรู้ด้านช่างปูน ช่างไม้ ช่างประปา ช่างไฟฟ้า การจัดสวน

          3. เอกสาร และหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร

          (1) ใบสมัคร    (มากรอกใบสมัครที่โรงเรียน)

          (2) บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา จำนวน ฉบับ

          (3) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน

เดือน    จำนวน รูป

          (4) หลักฐานการศึกษาแสดงว่าสำเร็จการศึกษา ฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

          (5) ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

         (6)  ใบรับรองแพทย์ สาขาเวชกรรม ซื่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน

        4.  การรับสมัคร

          รับสมัคร                                    22-26  พฤษภาคม   2560

          เวลา                                        08.30 – 16.30 น. (วันและเวลาราชการ)

          สอบสัมภาษณ์และประกาศผล          30   พฤษภาคม   2560  เวลา 08.30น. เป็นต้นไป

          ทำสัญญา                                   31  พฤษภาคม   2560 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา                                                               สมุทรสาคร

         5.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

          ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้

วัน/เวลา

วิชาที่สอบ

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

30 พฤษภาคม 2560

09.00 – 11.30 น.

ทดสอบการปฏิบัติงาน                     สอบสัมภาษณ์

           100              50

ภาคปฏิบัติ

แฟ้มสะสมงาน

 

        6. วัน เวลา และสถานที่สอบภาคปฏิบัติและสัมภาษณ์

          โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า   ในวันที่   30  พฤษภาคม  2560  

          7. เกณฑ์การตัดสิน

          ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์             ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

           8. การจัดลำดับที่

          ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนน จากมากไปหาน้อย

                 สอบถามรายละเอียดได้ที่  โทรศัพท์   087-1676470 ,034-450139    ( นางสาวรัติยา กาหลง)

                                               

                           ประกาศ ณ วันที่  17      พฤษภาคม   2560 

                  

                                                                      ลงชื่อ       นางสาวรัติยา กาหลง

                                                                       ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า

 

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      รับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท 18 / ก.ย. / 2563
      รายชื่อผู้ผ่านการเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว วิชาเอกปฐมวัย 16 / ก.ย. / 2563
      รับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน สาขาวิชาเอก ปฐมวัย 10 / ก.ย. / 2563
      ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 10 / ก.ย. / 2563
      ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญฯของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 10 / ก.ย. / 2563


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก