[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
หน้าแรก|ข่าวประชาสัมพันธ์|สมัครสมาชิก|ผู้ดูแลระบบ


เรื่อง : รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูจ้างสอน
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านเจริญสุข
จันทร์ ที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560
เข้าชม : 1042


                                                                                    ประกาศ โรงเรียนบ้านเจริญสุข

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

เรื่อง   รับสมัครครูจ้างสอน

…………………………………………..

          ด้วยโรงเรียนบ้านเจริญสุข   จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง          เดือนละ 15,000 บาท ระยะเวลาจ้าง 1 ปี ( ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม  2560 ถึง 31 มีนาคม 2561 )  จึงประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง ดังนี้

1.      คุณสมบัติของผู้สมัคร

          จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านการศึกษา    วิชาเอกทั่วไป    

                      (ถ้าเป็นวิชาเอก   คณิตศาสตร์  , วิทยาศาสตร์    จะพิจารณาเป็นพิเศษ)  

          2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหา

คุณสมบัติทั่วไป

          (1) มีสัญชาติไทย

          (2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

          (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

          (4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

          (5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

          (6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษ สำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้ที่บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่น่ารังเกียจของสังคม

          (7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ

          หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการส่วนท้องถิ่น

          3. เอกสาร และหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร

          (1) ใบสมัคร    (มากรอกใบสมัครที่โรงเรียน)

          (2) ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

          (3) ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

          (4) บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

          (5) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน

6 เดือน    จำนวน 1 รูป

          (7) ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

          (8) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

          (9) หลักฐานอื่น ๆ เช่น     ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ    ใบสำคัญการเปลี่ยน

ชื่อ   ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส ฯลฯ

        4.  การรับสมัคร

          รับสมัคร                                    9 –11  พฤษภาคม   2560

          เวลา                                        08.30 – 16.30 น. (วันและเวลาราชการ)

          สอบสัมภาษณ์และประกาศผล          17   พฤษภาคม   2560  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

          ทำสัญญา                                   17   พฤษภาคม   2560 

         5.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

          ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้

วัน/เวลา

สมรรถนะ

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

17  พฤษภาคม 2560

09.00 – เป็นต้นไป

ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

100

สอบสัมภาษณ์

แฟ้มสะสมงาน

 

        6. วัน เวลา และสถานที่เข้ารับการประเมินสมรรถนะ

          โรงเรียนบ้านเจริญสุข   จะดำเนินการประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์และประเมิน  แฟ้มสะสมงาน  ในวันที่   17  พฤษภาคม  2560  ณ   โรงเรียนบ้านเจริญสุข   ตำบลอำแพง  อำเภอบ้านแพ้ว  จังหวัดสมุทรสาคร

          7. เกณฑ์การตัดสิน

          ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์             ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

           8. การจัดลำดับที่

          ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนน จากมากไปหาน้อย

         9. การประกาศผลการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

          โรงเรียนบ้านเจริญสุข จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรครูอัตราจ้าง ภายในวันที่ 17     พฤษภาคม 2560     ณ โรงเรียนบ้านเจริญสุข

          สอบถามรายละเอียดได้ที่  โทรศัพท์   081-8804916     ( นางวาสนา   พรมทอง)

                                          โทรศัพท์    081-8774557    (นางอำพรรัตน์   สุนทรชื่น)

                           ประกาศ ณ วันที่  8      พฤษภาคม   2560 

                  

                                                                      ลงชื่อ       นางวาสนา  พรมทอง

                                                                        ครู คศ.2  รักษาการในตำแหน่ง

                                                                       ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเจริญสุข

 

 โรงเรียนบ้านเจริญสุข

โทรศัพท์   081-8804916    ( นางวาสนา   พรมทอง)

โทรศัพท์    081-8774557    (นางอำพรรัตน์   สุนทรชื่น)

 ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง 10 / พ.ย. / 2564
      ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ศูนย์เตรียมความพร้อมเรียนร่วมฯ 25 / ต.ค. / 2564
      เผยแพร่ผลงาน เรื่อง รายงานการประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์) ของ ท่านผอ.วิชัย อ้นมณี 20 / ก.ค. / 2564
      จัดการเรียนการสอนฯ 5 / ก.ค. / 2564
      เปิดเรียนแบบ On-Site 64 หลังวันที่ 28 มิถุนายน 2564 23 / มิ.ย. / 2564


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก