[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
หน้าแรก|ข่าวประชาสัมพันธ์|สมัครสมาชิก|ผู้ดูแลระบบ


เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เป็นครูผู้สอน
ผู้เขียน : โรงเรียนเทพนรรัตน์
อาทิตย์ ที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560
เข้าชม : 984


 ประกาศโรงเรียนเทพนรรัตน์

เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เป็นครูผู้สอน

**************************

        ตามที่โรงเรียนเทพนนรรัตน์ (อู๋ไพจิตรเรียบร้อยเจริญ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร มีความประสงค์          จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เป็นครูผู้สอน นั้น

             บัดนี้ การรับสมัครเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โรงเรียนเพทนรรัตน์ (อู๋ไพจิตรเรียบร้อยเจริญ) จึงได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ             คัดเลือกดังกล่าว ในวันจันทร์ที่   ๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๐   เวลา ๑๐. ๐๐ น. เป็นต้นไป  ตามรายชื่อดังนี้

 

** หมายเหตุ                  รอบแรก             เวลา 10.00 น.      ลำดับที่ ๑ – ๒๐

 

                        รอบสอง            เวลา  13.00 น.     ลำดับที่ ๒๑ – ๔๕

 

ลำดับที่

เลขที่สมัคร

ชื่อ – สกุล

๐๐๑

นางสาวอรไท    เติมสุข

๐๐๒

นางสาวธิดารัตน์    วันแก้ว

๐๐๓

นางสาวแพรวพรรณ    คุ้มสกุล

๐๐๔

นางสาวกตัญชลี   รีรานนท์

๐๐๕

นางสาวพิชชามณฑ์    ใจซื่อตรง

๐๐๖

นายศุภัทรดนัย    ไหมทอง

๐๐๗

นางสาวนันท์นภัส   วัฒนอริยพงษ์

๐๐๘

นางสาววรรณวิสาข์   รัตนพันธ์

๐๐๙

นางสาวนงค์นุช    พงษ์สวัสดิ์

๑๐

๐๑๐

นางสาวปรียาภา    แพทย์ประเสริฐ

๑๑

๐๑๑

นางสาวสโรชา   ขอค้า

๑๒

๐๑๒

นายธีรพงษ์   ผิวเกลี้ยง

๑๓

๐๑๓

นางสาวนิตยา   สำเภาอินทร์

๑๔

๐๑๔

นางสาวอนุศรา   จุลโสด

๑๕

๐๑๕

นางสาวสิเรียม   ภูมิพัฒน์

๑๖

๐๑๖

นางสาวพรสินี    เทพสวัสดิ์

๑๗

๐๑๗

นางสาวรุ้งศิลา   กรุดแก้ว

๑๘

๐๑๘

นางสาววนิดา    เรืองอยู่

๑๙

๐๑๙

นายโชติกานต์    แซ่ลิ้ม

๒๐

๐๒๐

นางสาวนิดจารี    แสงดี

๒๑

๐๒๑

นายวัชรพงศ์    คำวิสัย

๒๒

๐๒๒

นางสาววันทณีย์    พลหนองหลวง

๒๓

๐๒๓

นางสาวรสริน    แก้วไทรโพธิ์

๒๔

๐๒๔

นางสาวน้ำอ้อย    เจียมจิตร์

๒๕

๐๒๕

นางสาวนุชนาถ   จงรักษ์

๒๖

๐๒๖

นางสาวนุชจรี   โมกหลวง

๒๗

๐๒๗

นางสาวรจนา    กันทะเนตร

๒๘

๐๒๘

นายวศิน    กันยา

๒๙

๐๒๙

นางสาววงเดือน   จันทกรณ์

๓๐

๐๓๐

นางสาวเบญจวรรณ    บุตรลุน

๓๑

๐๓๑

นางสาวอารดา    เหล่าศิริวิจิตร

๓๒

๐๓๒

นายสุริยา    กรตุ้ม

๓๓

๐๓๓

นางสาวเอกสุดา    แสนทวีสุข

๓๔

๐๓๔

นางสาวลำไพร   จันทร์ชัย

๓๕

๐๓๕

นางสาวเกศินี    แหลมอาทิตย์

๓๖

๐๓๖

นางสาวมาลัย    สายมิ่ง

๓๗

๐๓๗

นางสาววรรณวิศา    ยามสุข

๓๘

๐๓๘

นางสาวกรัลธรัตน์     อ่อนจันทร์งาม

๓๙

๐๓๙

นางสาววิลาวรรณ    อาจหาญ

๔๐

๐๔๐

นางสาวเบญจพร    แปลงทัพ

๔๑

๐๔๑

นายวรพล    วงษ์เจริญ

๔๒

๐๔๒

นางสาวกรรณิการ์    คำบุญ

๔๓

๐๔๓

นางสาวมณี    แขนสูงเนิน

๔๔

๐๔๔

นางสาวอรอนงค์    รื่นเริงใจ

๔๕

๐๔๕

นางสาวลำภู    อยู่คงข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศโรงเรียนบ้านบางปิ้ง 25 / ก.พ. / 2563
      ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 25 / ก.พ. / 2563
      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนฯ 21 / ก.พ. / 2563
      การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 18 / ก.พ. / 2563
      ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 15 / ก.พ. / 2563


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก