การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล (6)
  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ครูงบวิกฤต) (185)
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
โครงการฝึกอบรม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ พ.ศ.2560 (75)
  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 (42)
  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ส่งสำเนาหนังสือ (48)
  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 (48)
  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (115)
  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (289)
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ “พัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร” (161)
  กลุ่มงานบริการเทคโนโลยีฯ ศูนย์ ITEC
มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางการตรวจสอบบุคลกรภายในส่วนราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร (142)
  MooBin
การจัดเก็บข้อมูลโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน (114)
  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
แนวปฏิบัติในการถอนคืนเงินรายได้แผ่นดินประเภทค่าปรับเป็นรายได้สถานศึกษา (58)
  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ประชาสัมพันธ์คัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 (101)
  นางพวงพิศ ขำดี
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ (65)
  นางพวงพิศ ขำดี
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม (106)
  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์