ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Shoppinq List ชุดที่ 1 (5)
  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
การเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา (25)
  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ส่งสำเนาหนังสือ (17)
  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ส่งสำเนาหนังสือ (10)
  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Shoppinq List ชุดที่ 4 (22)
  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV (25)
  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (13)
  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 (32)
  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 (24)
  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 งบลงทุน ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง (24)
  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
สัญญาซื้อขาย ครุภัณฑ์สำหรับโรงเรียน จำนวน 10 รายการ (39)
  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
สัญญาซื้อขาย (24)
  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ประกวดราชื้อครุภัณฑ์การศึกษา Shoppinq List ชุกที่ 2ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) (29)
  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (28)
  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 (61)
  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์