สัญญาซื้อขาย shopping list ชุดที่ 1 (17)
  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
สัญญาซื้อขาย shopping list ชุดที่ 4 (13)
  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ประกาศผู้ชนะการเสนอรา DLTV รายการตู้เหล็กแบบ 2 บาน (39)
  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 (109)
  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา (46)
  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
สัญญาซื้อขาย shopping list ชุดที่ 2 (45)
  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (39)
  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTVรายการตู้เหล็กแบบ 2บาน (39)
  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ครั้งที่ 2 (47)
  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
หลักเกณฑ์และวิธีปฎิบัติเกี่ยวกับเงินรายรับเพื่อบูรณะทรัพย์สิน (54)
  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ร่างประกวดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ครั้งที่ 2 (61)
  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
การเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา (73)
  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (59)
  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
สัญญาซื้อขาย shopping list ชุดที่ 2 (46)
  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์- เก้าอี้นักเรียน (62)
  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์