หลักเกณฑ์และวิธีปฎิบัติเกี่ยวกับเงินรายรับเพื่อบูรณะทรัพย์สิน (10)
  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ร่างประกวดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ครั้งที่ 2 (21)
  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
การเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา (29)
  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (18)
  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
สัญญาซื้อขาย shopping list ชุดที่ 2 (8)
  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์- เก้าอี้นักเรียน (19)
  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
สัญญาซื้อขาย shopping list ชุดที่ 3 (29)
  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
สัญญาซื้อขาย shopping list ชุดที่ 2 (14)
  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
สัญญาซื้อขาย shopping list ชุดที่ 3 (38)
  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
สัญญาซื้อขาย shopping list ชุดที่ 1 (46)
  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
สัญญาซื้อขาย shopping list ชุดที่ 1 (32)
  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
สัญญาซื้อขาย shopping list ชุดที่ 1 (24)
  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
สัญญาซื้อขาย shopping list ชุดที่ 3 (25)
  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
สัญญาซื้อขาย shopping list ชุดที่ 3 (24)
  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
สัญญาซื้อขาย shopping list ชุดที่ 4 (24)
  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์