รายละเอียดประกอบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง 30 กันยายน 2564 (23)
  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
รายละเอียดประกอบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง 30 กันยายน 2564 (19)
  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
รายงานงบทดลองรายจ่ายประจำเดือนกันยายน 2564 (45)
  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564 (31)
  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564 (28)
  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2564 (23)
  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2564 (23)
  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
รายงานงบทดลองรายจ่ายประจำเดือน สิงหาคม 2564 (69)
  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรม กิจกรรมที่ 4 หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูประถมศึกษาปีที่ 4-6 Coding for grade 4-6 Teacher (C4T-3) ระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน 2564 (242)
  Administrstor
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรม หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ ส าหรับครูประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ระหว่างวันที่27 - 28 กันยายน 2564 Coding for grade 1-3 Teacher (C4T-2) (207)
  Administrstor
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม หลักสูตรการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Unplugged ระดับประถมศึกษา (Coding Online for Teacher Plus C๔T Plus-Unplugged ๑) Room 2 วันที่ 23 – 24 กันยายน 2564 ผ่านระบบ Zoom (165)
  Administrstor
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม หลักสูตรการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Unplugged ระดับประถมศึกษา (Coding Online for Teacher Plus C๔T Plus-Unplugged ๑) Room 1 วันที่ 23 – 24 กันยายน 2564 ผ่านระบบ Zoom (169)
  Administrstor
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตร Scratch พื้นฐาน สำหรับการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ระดับประถมศึกษา ระหว่างวันที่ 20-21 กันยายน 2564 (383)
  Administrstor
รายงานงบทดลองรายจ่ายประจำเดือน กรกฎาคม 2564 (85)
  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์สำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล รูปแบบ IC 4 (102)
  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์