-:- ข่าวแจ้งโรงเรียน สังกัด สพป.สมุทรสาคร-:-
 • รายละเอียดประกอบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง 30 กันยายน 2564   ( อ่าน 23 ) โดย-:- กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • รายละเอียดประกอบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง 30 กันยายน 2564   ( อ่าน 19 ) โดย-:- กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • รายงานงบทดลองรายจ่ายประจำเดือนกันยายน 2564   ( อ่าน 45 ) โดย-:- กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564   ( อ่าน 31 ) โดย-:- กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564   ( อ่าน 28 ) โดย-:- กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2564   ( อ่าน 23 ) โดย-:- กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2564   ( อ่าน 23 ) โดย-:-กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • รายงานงบทดลองรายจ่ายประจำเดือน สิงหาคม 2564   ( อ่าน 69 ) โดย-:- กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรม กิจกรรมที่ 4 หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูประถมศึกษาปีที่ 4-6 Coding for grade 4-6 Teacher (C4T-3) ระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน 2564   ( อ่าน 242 ) โดย-:-Administrstor
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรม หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ ส าหรับครูประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ระหว่างวันที่27 - 28 กันยายน 2564 Coding for grade 1-3 Teacher (C4T-2)   ( อ่าน 207 ) โดย-:-Administrstor
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม หลักสูตรการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Unplugged ระดับประถมศึกษา (Coding Online for Teacher Plus C๔T Plus-Unplugged ๑) Room 2 วันที่ 23 – 24 กันยายน 2564 ผ่านระบบ Zoom   ( อ่าน 165 ) โดย-:-Administrstor
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม หลักสูตรการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Unplugged ระดับประถมศึกษา (Coding Online for Teacher Plus C๔T Plus-Unplugged ๑) Room 1 วันที่ 23 – 24 กันยายน 2564 ผ่านระบบ Zoom   ( อ่าน 169 ) โดย-:-Administrstor
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตร Scratch พื้นฐาน สำหรับการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ระดับประถมศึกษา ระหว่างวันที่ 20-21 กันยายน 2564   ( อ่าน 383 ) โดย-:-Administrstor