-:- ข่าวแจ้งโรงเรียน สังกัด สพป.สมุทรสาคร-:-
 • การประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   ( อ่าน 13 ) โดย-:- กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมให้กับครู และบุคลากรทางการศึกษา   ( อ่าน 21 ) โดย-:- กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • ประชาสัมพันธ์รับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563   ( อ่าน 13 ) โดย-:- กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ สังกัด สพป.สมุทรสาคร   ( อ่าน 140 ) โดย-:- กลุ่มบริหารงานบุคคล
 • รายงานงบทดลองรายจ่ายประจำเดือน มกราคม 2564   ( อ่าน 64 ) โดย-:- กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • การรับสมัครบุคคล หน่วยงาน และโครงการ เพื่อประกาศเกียรติคุณเป็น ค่าของแผ่นดิน   ( อ่าน 70 ) โดย-:- กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2564   ( อ่าน 48 ) โดย-:- กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • การอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (e - learning)   ( อ่าน 94 ) โดย-:- กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • ขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลในโครงการฝึกอบรมแบบออนไลน์ (online training) และการเรียนรู้ผ่านบทเรียนออนไลน์ (e - learning)   ( อ่าน 61 ) โดย-:- กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ สังกัดสพป.สมุทรสาคร   ( อ่าน 153 ) โดย-:- กลุ่มบริหารงานบุคคล
 • คัดเลือกผู้เข้าอบรมทุนฝึกอบรมของศูนย์ SEAMEO RECSAM ประจำปี 2563/2564 รุ่นที่ 1 ในรูปแบบออนไลน์   ( อ่าน 114 ) โดย-:- กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563   ( อ่าน 64 ) โดย-:- กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ สังกัด สพป.สมุทรสาคร   ( อ่าน 229 ) โดย-:- กลุ่มบริหารงานบุคคล