-:- ข่าวแจ้งโรงเรียน สังกัด สพป.สมุทรสาคร-:-
 • ขอเชิญประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ในวันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561   ( อ่าน 54 ) โดย-:-MooBin
 • การจัดเก็บข้อมูลโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ( อ่าน 75 ) โดย-:- กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • แนวปฏิบัติในการถอนคืนเงินรายได้แผ่นดินประเภทค่าปรับเป็นรายได้สถานศึกษา   ( อ่าน 29 ) โดย-:- กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • ประชาสัมพันธ์คัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561   ( อ่าน 70 ) โดย-:- นางพวงพิศ ขำดี
 • ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ   ( อ่าน 32 ) โดย-:- นางพวงพิศ ขำดี
 • การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม   ( อ่าน 78 ) โดย-:- กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 การติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงระบบไฟฟ้า   ( อ่าน 72 ) โดย-:- กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • หลักเกณฑ์และวิธีปฎิบัติในการจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้ที่มีอายุ 60 ปีบริบรูณ์   ( อ่าน 111 ) โดย-:- กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • ซ้อมความเข้าใจการเบิกค่าบริการฝังเข็มและค่าบริการให้การบำบัดของผู้ประกอบโรคศิลปะอื่น   ( อ่าน 75 ) โดย-:- กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • ระบบ Data Management Center รอบสิ้นปีการศึกษาปี 2560   ( อ่าน 255 ) โดย-:-กลุ่มงานบริการเทคโนโลยีฯ ศูนย์ ITEC
 • การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา   ( อ่าน 111 ) โดย-:-กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา   ( อ่าน 71 ) โดย-:- กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • โครงการประชุมชืั้แจงเตรียมความพร้อมโครงการบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ   ( อ่าน 67 ) โดย-:- กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขอตกลงเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล   ( อ่าน 70 ) โดย-:- กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • ขอแจ้งรายละเอียดการรับจ่ายเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้เพื่อช่วยเหลือราชการ   ( อ่าน 59 ) โดย-:- กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์