นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร ลงพื้นที่ไปให้กำลังใจ ผอ.ภิญญาพัชญ์ เกตุคชา (126)

งานประชาสัมพันธ์
18 / ม.ค. / 2562


นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร มอบให้ข้าราชการและลูกจ้าง สพป.สมุทรสาคร (70)

งานประชาสัมพันธ์
18 / ม.ค. / 2562


พิธีมอบรางวัล เกียรติบัตรและโล่รางวัล การแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ “ดร.ละมูล ลือสุขประเสริฐ” (25)

งานประชาสัมพันธ์
18 / ม.ค. / 2562


ดร.กัลยา มาลัย รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร ประชุมชี้แจงการจัดการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติ (43)

งานประชาสัมพันธ์
18 / ม.ค. / 2562


นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร ตรวจเยี่ยม ศุนย์ ติวโอเน็ต. ร.ร.วัดยกกระบัตร (3)

งานประชาสัมพันธ์
18 / ม.ค. / 2562


การประชุม ชี้แจงการจัดการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O -NET) (153)

งานประชาสัมพันธ์
17 / ม.ค. / 2562


งานวันครู จังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี 2562 (64)

งานประชาสัมพันธ์
17 / ม.ค. / 2562


การประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษา ระดับขั้นพื้นฐาน (O -NET) (121)

งานประชาสัมพันธ์
15 / ม.ค. / 2562


การประเมินและ คัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2561 (76)

งานประชาสัมพันธ์
14 / ม.ค. / 2562


จัดการสอบคัดเลือกตัวแทนนักเรียนแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2562 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (20)

งานประชาสัมพันธ์
14 / ม.ค. / 2562