รับโล่และเกียรติบัตร โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา: ยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในจังหวัดสมุทรสาคร (80)

งานประชาสัมพันธ์
24 / ก.ย. / 2561


การอบรมเชิงปฎิบัติการโครงการพัฒนาครูสร้างองค์ความรู้คู่คุณธรรม (45)

งานประชาสัมพันธ์
23 / ก.ย. / 2561


งานเกษียณอายุราชการ คุณครูกิ่งแก้ว วรรณชนะ (28)

งานประชาสัมพันธ์
23 / ก.ย. / 2561


งานเกษียณอายุรชการ คุรุมุทิตา “วันอำลาที่ภาคภูมิ” (27)

งานประชาสัมพันธ์
23 / ก.ย. / 2561


การอบรมเชิงปฏิบัติการ”สื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจการประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษา” (115)

งานประชาสัมพันธ์
20 / ก.ย. / 2561


การประชุม ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.สมุทรสาคร (63)

งานประชาสัมพันธ์
19 / ก.ย. / 2561


การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขยายผลจากศูนย์การเรียนรู้เด็กไทยแก้มใสสู่โรงเรียนเครือข่าย (29)

งานประชาสัมพันธ์
19 / ก.ย. / 2561


ระบบ PLC สู่การเรียนรู้ การคิดวิเคราะห์ ในสถานศึกษา ณ โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ (57)

งานประชาสัมพันธ์
17 / ก.ย. / 2561


ประธานพิธีเปิดงาน \"การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ\" (37)

งานประชาสัมพันธ์
17 / ก.ย. / 2561


โครงการพัฒนาศักยภาพลูกจ้างในสังกัดทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา (27)

งานประชาสัมพันธ์
17 / ก.ย. / 2561