ผู้บันทึก งานประชาสัมพันธ์
เมื่อ24 / ก.ย. / 2561 : ( 76 / )

รับโล่และเกียรติบัตร โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา: ยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในจังหวัดสมุทรสาคร


ผู้บันทึก งานประชาสัมพันธ์
เมื่อ23 / ก.ย. / 2561 : ( 45 / )

การอบรมเชิงปฎิบัติการโครงการพัฒนาครูสร้างองค์ความรู้คู่คุณธรรม


ผู้บันทึก งานประชาสัมพันธ์
เมื่อ23 / ก.ย. / 2561 : ( 28 / )

งานเกษียณอายุราชการ คุณครูกิ่งแก้ว วรรณชนะ


ผู้บันทึก งานประชาสัมพันธ์
เมื่อ23 / ก.ย. / 2561 : ( 25 / )

งานเกษียณอายุรชการ คุรุมุทิตา “วันอำลาที่ภาคภูมิ”


ผู้บันทึก งานประชาสัมพันธ์
เมื่อ20 / ก.ย. / 2561 : ( 114 / )

การอบรมเชิงปฏิบัติการ”สื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจการประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษา”


ผู้บันทึก งานประชาสัมพันธ์
เมื่อ19 / ก.ย. / 2561 : ( 61 / )

การประชุม ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.สมุทรสาคร


ผู้บันทึก งานประชาสัมพันธ์
เมื่อ19 / ก.ย. / 2561 : ( 29 / )

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขยายผลจากศูนย์การเรียนรู้เด็กไทยแก้มใสสู่โรงเรียนเครือข่าย


ผู้บันทึก งานประชาสัมพันธ์
เมื่อ17 / ก.ย. / 2561 : ( 57 / )

ระบบ PLC สู่การเรียนรู้ การคิดวิเคราะห์ ในสถานศึกษา ณ โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์


ผู้บันทึก งานประชาสัมพันธ์
เมื่อ17 / ก.ย. / 2561 : ( 37 / )

ประธานพิธีเปิดงาน \"การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ\"


ผู้บันทึก งานประชาสัมพันธ์
เมื่อ17 / ก.ย. / 2561 : ( 27 / )

โครงการพัฒนาศักยภาพลูกจ้างในสังกัดทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา


ผู้บันทึก งานประชาสัมพันธ์
เมื่อ17 / ก.ย. / 2561 : ( 26 / )

ร่วมงานเกษียณอายุราชการ ของข้าราชการ สังกัดสหวิทยาเขตบ้านบ่อ


ผู้บันทึก งานประชาสัมพันธ์
เมื่อ17 / ก.ย. / 2561 : ( 21 / )

โครงการพัฒนาศักยภาพลูกจ้าง ณ ค่ายทีปังกรรัศมีโชติ