ผู้บันทึก:: งานประชาสัมพันธ์
เมื่อ:: 4 / ก.ย. / 2562 : ( 160 / )

การประกวดโครงงาน คุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง”ประจำปี 2562
(อ่านต่อ)

ผู้บันทึก:: งานประชาสัมพันธ์
เมื่อ:: 3 / ก.ย. / 2562 : ( 84 / )

การ พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ รุ่นที่2
(อ่านต่อ)

ผู้บันทึก:: งานประชาสัมพันธ์
เมื่อ:: 3 / ก.ย. / 2562 : ( 63 / )

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาการคำนวณ และการอบรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
(อ่านต่อ)

ผู้บันทึก:: งานประชาสัมพันธ์
เมื่อ:: 3 / ก.ย. / 2562 : ( 45 / )

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป
(อ่านต่อ)

ผู้บันทึก:: งานประชาสัมพันธ์
เมื่อ:: 3 / ก.ย. / 2562 : ( 46 / )

การอบรม จัดค่ายทักษะชีวิตปลุกพลัง KID พิชิตปัญหายาเสพติด
(อ่านต่อ)

ผู้บันทึก:: งานประชาสัมพันธ์
เมื่อ:: 2 / ก.ย. / 2562 : ( 59 / )

พิธีเปิดโครงการ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
(อ่านต่อ)

ผู้บันทึก:: งานประชาสัมพันธ์
เมื่อ:: 2 / ก.ย. / 2562 : ( 37 / )

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี ในกลุ่มยุวทูตความดี ปี2562
(อ่านต่อ)

ผู้บันทึก:: งานประชาสัมพันธ์
เมื่อ:: 2 / ก.ย. / 2562 : ( 44 / )

การฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
(อ่านต่อ)

ผู้บันทึก:: งานประชาสัมพันธ์
เมื่อ:: 2 / ก.ย. / 2562 : ( 30 / )

การฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
(อ่านต่อ)